ปริมาณงานห้องผ่าตัด      
                   เดือน สิงหาคม 2563                
                                   
              Elective  ในเวลาราชการ Emergency Premium OT
1. ศัลยกรรม         ใหญ่ เล็ก Endoscope Laser Laparo MIS ในเวลา นอกเวลา ในเวลา นอกเวลา Elective
        ราชการ ราชการ ราชการ ราชการ
    1.1 General Surgery       270 ราย 118 1 1 0 38 21 10 27 13 41  
    1.2 Caidio-Vascular-Thoracic     57 ราย 37 0 0 0 0 1 11 8 0 0  
    1.3 Vascular Surgery       51 ราย 28 0 0 0 0 0 4 13 0 6  
    1.4 Urology (ระบบทางเดินปัสสาวะ)   116 ราย 63 6 6 0 7 9 7 1 0 17  
    1.5 Neuro Surgery (ศัลยกรรมประสาท)   75 ราย 33 0 0 0 0 0 9 33 0 0  
    1.6 Plastic Surgery (ศัลยกรรมตกแต่ง)   44 ราย 34 3 0 0 0 0 3 1 1 2  
    1.7 Pediatic Surgery (ศัลยกรรมเด็ก)     39 ราย 25 7 5 0 1 0 0 1 0 0  
    1.8 Trauma Surgery (ศัลยกรรมอุบัติเหตุ)   2 ราย 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
    1.9 ESWL (สลายนิ่ว)       29 ราย 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2. ออร์โธปิดิกส์       276 ราย 123 10 16 0 0 12 29 50 10 26  
3. จักษุ         493 ราย 226 66 0 34 0 0 2 23 21 121  
4. หู คอ จมูก       274 ราย 77 38 104 18 0 0 7 8 8 14  
5. สูติ - นรีเวช                                
    5.1 สูติ         158 ราย 25 0 0 0 0 0 66 59 0 0 8
    5.2 นรีเวช       155 ราย 86 8 4 1 22 0 4 5 0 25  
    5.3 ทำหมัน       11 ราย 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
6. Scope GI เด็ก       5 ราย 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
7. Scope chest MED       8 ราย 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0  
8. ทันตกรรม       1 ราย 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9. Scope GI MED       3 ราย 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  
10. Scope chest เด็ก       2 ราย 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0  
ยอดรวมทั้งหมด     รวม 2,069 ราย 916 140 151 53 68 43 152 233 53 252 8
รวม - ผ่าตัดธรรมดา     1,371 ราย                      
รวม - Elective OT     8 ราย                      
รวม - Premium     305 ราย                      
รวม - ผ่าตัดด่วน     385 ราย                      
หมายเหตุ - จำนวนผู้ป่วย OPD   208 ราย                      
หมายเหตุ - ห้อง MIS (OR 29-30) 43 ราย