ปริมาณงานห้องผ่าตัด DSC  Minor และ Ambulatory Care            
             เดือน สิงหาคม 2563                      
                                   
              DSC Minor Ambulatory Care
              Elective Premium ใน Premium นอก
              ใหญ่ เล็ก ใหญ่ เล็ก Laser Minor Scope Minor Scope Minor Scope
1. ศัลยกรรม                                  
    1.1 General  Surgery       205 ราย 0 0 3 93 0 0 32 38 34 5 0
    1.2 Caidio-Vascula  Thoracic     2 ราย 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    1.3 Vascular Surgery       4 ราย 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
    1.4 Urology (ระบบทางเดินปัสสาวะ)   72 ราย 0 0 0 4 0 0 61 0 2 0 5
    1.5 Neuro Surgery (ศัลยกรรมประสาท)   0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.6 Plastic Surgery (ศัลยกรรมตกแต่ง)   148 ราย 0 0 1 55 77 0 0 15 0 0 0
    1.7 Pediatic Surgery (ศัลยกรรมเด็ก)     23 ราย 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0
    1.8 Trauma Surgery (ศัลยกรรมอุบัติเหตุ)   4 ราย 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
2. ออร์โธปิดิกส์       91 ราย 0 0 2 84 0 0 0 5 0 0 0
3. จักษุ         405 ราย 112 288 0 3 0 0 0 2 0 0 0
4. หู คอ จมูก       24 ราย 3 1 0 19 0 0 1 0 0 0 0
5. สูติ - นรีเวช                                
    5.1 สูติ         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5.2 นรีเวช       10 ราย 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 2
    5.3 ทำหมัน       0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. อายุรกรรม       0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. GP         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. PCU         3 ราย 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
9. Skin         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. X-ray         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              115 289 6 300 77 0 94 62 36 5 7
                                   
  - OR-DSC  404 ราย แผนก - Eye 400 ราย                      
          แผนก - ENT 4 ราย                      
  - OR-Minor  383 ราย                            
  - Ambulatory  94 ราย                            
  - Ambulatory Premium 110 ราย ในเวลา 98 ราย                      
        นอกเวลา 12 ราย                      
  รวมทั้งหมด  991 ราย                            
                                   
  หมายเหตุ - ทำหมันชาย 1 ราย