ปริมาณงานห้องผ่าตัด DSC  Minor และ Ambulatory Care              
             เดือน กันยายน 2563                        
                                     
              DSC Minor Ambulatory Care  
              Elective Premium ใน Premium นอก  
              ใหญ่ เล็ก ใหญ่ เล็ก Laser Minor Scope Minor Scope Minor Scope  
1. ศัลยกรรม                                  
    1.1 General  Surgery     201 ราย 0 0 1 102 1 0 35 26 30 6 0  
    1.2 Caidio-Vascula  Thoracic   0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    1.3 Vascular Surgery     3 ราย 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0  
    1.4 Urology (ระบบทางเดินปัสสาวะ)   73 ราย 0 0 0 7 0 0 61 4 0 1 0  
    1.5 Neuro Surgery (ศัลยกรรมประสาท)   1 ราย 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  
    1.6 Plastic Surgery (ศัลยกรรมตกแต่ง)   112 ราย 0 0 1 61 40 0 0 5 0 5 0  
    1.7 Pediatic Surgery (ศัลยกรรมเด็ก)   25 ราย 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0  
    1.8 Trauma Surgery (ศัลยกรรมอุบัติเหตุ) 4 ราย 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0  
2. ออร์โธปิดิกส์       71 ราย 0 0 0 59 0 0 0 12 0 0 0  
3. จักษุ         390 ราย 116 270 0 4 0 0 0 0 0 0 0  
4. หู คอ จมูก       27 ราย 5 0 0 21 0 0 0 1 0 0 0  
5. สูติ - นรีเวช                                  
    5.1 สูติ         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    5.2 นรีเวช       6 ราย 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0  
    5.3 ทำหมัน       0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6. อายุรกรรม       0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7. GP         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8. PCU         6 ราย 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0  
9. Skin         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10. X-ray         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
              121 270 2 297 41 0 96 50 30 12 0  
                                     
  - OR-DSC  391 ราย แผนก - Eye 386 ราย                        
          แผนก - ENT 5 ราย                        
  - OR-Minor  340 ราย                              
  - Ambulatory  96 ราย                              
  - Ambulatory Premium 92 ราย ในเวลา 80 ราย                        
        นอกเวลา 12 ราย                        
  รวมทั้งหมด  919 ราย                              
  หมายเหตุ - ทำหมันชาย 1 ราย