ปริมาณงานห้องผ่าตัด
                   เดือน ตุลาคม 2563                
                                   
              Elective  ในเวลาราชการ Emergency Premium OT
1. ศัลยกรรม         ใหญ่ เล็ก Endoscope Laser Laparo MIS ในเวลา นอกเวลา ใน-นอกเวลา Elective
        ราชการ ราชการ ราชการ
    1.1 General Surgery     479 ราย 180 47 90 0 80 0 7 47 28 0
    1.2 Caidio-Vascular-Thoracic   78 ราย 65 2 0 0 1 0 1 9 0 0
    1.3 Vascular Surgery     105 ราย 69 9 1 0 0 0 4 13 9 0
    1.4 Urology (ระบบทางเดินปัสสาวะ)   196 ราย 39 13 112 0 10 0 4 8 10 0
    1.5 Neuro Surgery (ศัลยกรรมประสาท)   97 ราย 64 1 2 0 1 0 6 23 0 0
    1.6 Plastic Surgery (ศัลยกรรมตกแต่ง)   76 ราย 55 13 0 1 0 0 3 3 1 0
    1.7 Pediatic Surgery (ศัลยกรรมเด็ก)   42 ราย 30 4 2 0 3 0 0 3 0 0
    1.8 Trauma Surgery (ศัลยกรรมอุบัติเหตุ) 24 ราย 13 1 0 0 0 0 3 7 0 0
    1.9 ESWL (สลายนิ่ว)     26 ราย 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ออร์โธปิดิกส์       241 ราย 149 20 18 1 1 0 15 12 25 0
3. จักษุ         904 ราย 385 353 0 2 2 0 5 39 118 0
4. หู คอ จมูก       187 ราย 84 10 58 0 1 0 6 6 22 0
5. สูติ - นรีเวช                                
    5.1 สูติ         323 ราย 174 1 4 0 15 0 66 63 0 0
    5.2 นรีเวช       153 ราย 90 10 9 0 10 0 4 3 14 13
    5.3 ทำหมัน       4 ราย 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
6. Scope GI เด็ก       3 ราย 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
7. Scope chest MED     1 ราย 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. ทันตกรรม       1 ราย 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Scope GI MED       0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Scope chest เด็ก     5 ราย 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ยอดรวมทั้งหมด     รวม 2,945 ราย 1430 486 299 4 125 0 125 236 227 13
รวม - ผ่าตัดธรรมดา     2,344 ราย                      
รวม - Elective OT     13 ราย                      
รวม - Premium     227 ราย                      
รวม - ผ่าตัดด่วน     361 ราย              
หมายเหตุ - จำนวนผู้ป่วย OPD   462 ราย              
หมายเหตุ - ห้อง MIS (OR 29-30) 0 ราย