ปริมาณงานห้องผ่าตัด DSC  Minor และ Ambulatory Care
     เดือนตุลาคม 2563
                                   
              DSC Minor Ambulatory Care
              Elective Premium ใน Premium นอก
              ใหญ่ เล็ก ใหญ่ เล็ก Laser Minor Scope Minor Scope Minor Scope
1. ศัลยกรรม                                
    1.1 General  Surgery     172 ราย 0 0 1 61 0 0 42 25 34 9 0
    1.2 Caidio-Vascula  Thoracic   0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.3 Vascular Surgery     8 ราย 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0
    1.4 Urology (ระบบทางเดินปัสสาวะ)   92 ราย 0 0 1 6 0 0 73 3 1 0 8
    1.5 Neuro Surgery (ศัลยกรรมประสาท)   0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.6 Plastic Surgery (ศัลยกรรมตกแต่ง)   129 ราย 0 0 1 49 68 0 0 11 0 0 0
    1.7 Pediatic Surgery (ศัลยกรรมเด็ก)   14 ราย 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
    1.8 Trauma Surgery (ศัลยกรรมอุบัติเหตุ) 6 ราย 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
2. ออร์โธปิดิกส์       73 ราย 0 0 0 58 0 0 0 15 0 0 0
3. จักษุ         5 ราย 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
4. หู คอ จมูก       21 ราย 0 0 0 17 0 0 0 2 0 2 0
5. สูติ - นรีเวช                                
    5.1 สูติ         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5.2 นรีเวช       4 ราย 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
    5.3 ทำหมัน       0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. อายุรกรรม       1 ราย 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7. GP         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. PCU         2 ราย 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
9. Skin         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. X-ray         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0 3 229 68 0 115 58 35 11 8
                                   
  - OR-DSC  0 ราย แผนก - Eye 0 ราย                      
          แผนก - ENT 0 ราย                      
  - OR-Minor  300 ราย                            
  - Ambulatory  115 ราย                            
  - Ambulatory Premium 112 ราย ในเวลา 93 ราย                      
        นอกเวลา 19 ราย                      
  รวมทั้งหมด  527 ราย                            
  - ทำหมันชาย -                            
  - ฉีดยาตา   247