ปริมาณงานห้องผ่าตัด      
                   เดือน พฤศจิกายน 2563                
                                   
              Elective  ในเวลาราชการ Emergency Premium OT
1. ศัลยกรรม         ใหญ่ เล็ก Endoscope Laser Laparo MIS ในเวลา นอกเวลา ใน-นอกเวลา Elective
        ราชการ ราชการ ราชการ
    1.1 General Surgery     430 ราย 160 48 73 0 78 0 11 30 30 0
    1.2 Caidio-Vascular-Thoracic   81 ราย 64 3 0 0 1 0 3 10 0 0
    1.3 Vascular Surgery     124 ราย 77 11 1 0 0 0 4 22 9 0
    1.4 Urology (ระบบทางเดินปัสสาวะ)   204 ราย 49 10 104 0 20 0 0 7 14 0
    1.5 Neuro Surgery (ศัลยกรรมประสาท)   86 ราย 54 1 5 0 1 0 6 19 0 0
    1.6 Plastic Surgery (ศัลยกรรมตกแต่ง)   104 ราย 64 30 0 0 0 0 5 2 3 0
    1.7 Pediatic Surgery (ศัลยกรรมเด็ก)   50 ราย 34 3 4 0 5 0 1 2 1 0
    1.8 Trauma Surgery (ศัลยกรรมอุบัติเหตุ) 16 ราย 10 0 0 0 0 0 4 2 0 0
    1.9 ESWL (สลายนิ่ว)     27 ราย 26 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2. ออร์โธปิดิกส์       332 ราย 200 24 20 1 1 0 38 15 33 0
3. จักษุ         737 ราย 286 299 3 2 0 0 8 29 110 0
4. หู คอ จมูก       181 ราย 82 13 56 0 1 0 9 5 15 0
5. สูติ - นรีเวช                                
    5.1 สูติ         303 ราย 154 6 0 0 17 0 60 66 0 0
    5.2 นรีเวช       147 ราย 81 20 8 0 17 0 5 3 13 0
    5.3 ทำหมัน       3 ราย 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6. Scope GI เด็ก       2 ราย 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
7. Scope chest MED     8 ราย 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0
8. ทันตกรรม       2 ราย 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Scope GI MED       0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Scope chest เด็ก     1 ราย 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ยอดรวมทั้งหมด     รวม 2,838 ราย 1345 468 283 3 142 0 154 215 228 0
รวม - ผ่าตัดธรรมดา     2,241 ราย                      
รวม - Elective OT     0 ราย                      
รวม - Premium     228 ราย                      
รวม - ผ่าตัดด่วน     369 ราย                      
หมายเหตุ - จำนวนผู้ป่วย OPD   378 ราย                      
หมายเหตุ - ห้อง MIS (OR 29-30) 0 ราย