ปริมาณงานห้องผ่าตัด DSC  Minor และ Ambulatory Care            
             เดือน พฤศจิกายน 2563                      
                                   
              DSC Minor Ambulatory Care
              Elective Premium ใน Premium นอก
              ใหญ่ เล็ก ใหญ่ เล็ก Laser Minor Scope Minor Scope Minor Scope
1. ศัลยกรรม                                
    1.1 General  Surgery     174 ราย 0 0 1 71 0 0 27 32 33 10 0
    1.2 Caidio-Vascula  Thoracic   2 ราย 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    1.3 Vascular Surgery     14 ราย 0 0 0 13 0 0 0 1 0 0 0
    1.4 Urology (ระบบทางเดินปัสสาวะ)   84 ราย 0 0 0 7 0 0 65 0 3 0 9
    1.5 Neuro Surgery (ศัลยกรรมประสาท)   0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.6 Plastic Surgery (ศัลยกรรมตกแต่ง)   141 ราย 0 0 1 55 55 0 0 17 0 13 0
    1.7 Pediatic Surgery (ศัลยกรรมเด็ก)   10 ราย 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
    1.8 Trauma Surgery (ศัลยกรรมอุบัติเหตุ) 0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ออร์โธปิดิกส์       83 ราย 0 0 1 67 0 0 0 13 0 2 0
3. จักษุ         8 ราย 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
4. หู คอ จมูก       15 ราย 0 0 0 13 0 0 0 2 0 0 0
5. สูติ - นรีเวช                                
    5.1 สูติ         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5.2 นรีเวช       8 ราย 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0
    5.3 ทำหมัน       0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. อายุรกรรม       0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. GP         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. PCU         4 ราย 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
9. Skin         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. X-ray         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0 3 257 55 0 92 66 36 25 9
                                   
  - OR-DSC  0 ราย แผนก - Eye 0 ราย                      
          แผนก - ENT 0 ราย                      
  - OR-Minor  315 ราย                            
  - Ambulatory  92 ราย                            
  - Ambulatory Premium 136 ราย ในเวลา 102 ราย                    
        นอกเวลา 34 ราย                      
  รวมทั้งหมด  543 ราย                            
                                   
  หมายเหตุ - ทำหมันชาย - ราย                      
      - ฉีดยาตา   0 ราย