ปริมาณงานห้องผ่าตัด      
                   เดือน ธันวาคม 2563                
                                   
              Elective  ในเวลาราชการ Emergency Premium OT
1. ศัลยกรรม         ใหญ่ เล็ก Endoscope Laser Laparo MIS ในเวลา นอกเวลา ใน-นอกเวลา Elective
        ราชการ ราชการ ราชการ
    1.1 General Surgery     463 ราย 181 67 71 0 70 0 7 35 32 0
    1.2 Caidio-Vascular-Thoracic   100 ราย 76 1 1 1 1 0 8 12 0 0
    1.3 Vascular Surgery     154 ราย 113 0 1 0 0 0 6 26 8 0
    1.4 Urology (ระบบทางเดินปัสสาวะ)   182 ราย 41 12 94 0 16 0 3 6 10 0
    1.5 Neuro Surgery (ศัลยกรรมประสาท)   96 ราย 63 0 4 0 0 0 10 18 1 0
    1.6 Plastic Surgery (ศัลยกรรมตกแต่ง)   88 ราย 53 27 0 0 0 0 1 2 5 0
    1.7 Pediatic Surgery (ศัลยกรรมเด็ก)   35 ราย 21 3 1 0 4 0 1 5 0 0
    1.8 Trauma Surgery (ศัลยกรรมอุบัติเหตุ) 21 ราย 13 0 0 0 0 0 3 5 0 0
    1.9 ESWL (สลายนิ่ว)     29 ราย 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ออร์โธปิดิกส์       324 ราย 200 27 18 1 0 0 27 23 28 0
3. จักษุ         882 ราย 355 369 2 1 0 0 11 41 103 0
4. หู คอ จมูก       180 ราย 91 9 47 5 0 0 9 6 13 0
5. สูติ - นรีเวช                                
    5.1 สูติ         222 ราย 115 1 2 0 20 0 32 52 0 0
    5.2 นรีเวช       140 ราย 91 6 6 0 16 0 5 3 13 0
    5.3 ทำหมัน       1 ราย 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Scope GI เด็ก       0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Scope chest MED     2 ราย 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
8. ทันตกรรม       3 ราย 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
9. Scope GI MED       0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Scope chest เด็ก     4 ราย 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
ยอดรวมทั้งหมด     รวม 2,926 ราย 1445 522 252 8 128 0 123 235 213 0
รวม - ผ่าตัดธรรมดา     2,355 ราย                      
รวม - Elective OT     0 ราย                      
รวม - Premium     213 ราย                      
รวม - ผ่าตัดด่วน     358 ราย                      
หมายเหตุ - จำนวนผู้ป่วย OPD   454 ราย                      
 - ห้อง MIS (OR 29-30) 0 ราย