ปริมาณงานห้องผ่าตัด DSC  Minor และ Ambulatory Care            
             เดือน ธันวาคม 2563                      
                                   
              DSC Minor Ambulatory Care
              Elective Premium ใน Premium นอก
              ใหญ่ เล็ก ใหญ่ เล็ก Laser Minor Scope Minor Scope Minor Scope
1. ศัลยกรรม                                
    1.1 General  Surgery     194 ราย 0 0 1 63 0 0 30 56 37 7 0
    1.2 Caidio-Vascula  Thoracic   0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.3 Vascular Surgery     11 ราย 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
    1.4 Urology (ระบบทางเดินปัสสาวะ)   73 ราย 0 0 1 5 0 0 58 0 1 0 8
    1.5 Neuro Surgery (ศัลยกรรมประสาท)   5 ราย 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
    1.6 Plastic Surgery (ศัลยกรรมตกแต่ง)   116 ราย 0 0 3 45 42 0 0 17 0 9 0
    1.7 Pediatic Surgery (ศัลยกรรมเด็ก)   13 ราย 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
    1.8 Trauma Surgery (ศัลยกรรมอุบัติเหตุ) 2 ราย 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2. ออร์โธปิดิกส์       69 ราย 0 0 1 47 0 0 0 17 0 4 0
3. จักษุ         14 ราย 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
4. หู คอ จมูก       10 ราย 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
5. สูติ - นรีเวช                                
    5.1 สูติ         1 ราย 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    5.2 นรีเวช       7 ราย 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0
    5.3 ทำหมัน       0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. อายุรกรรม       0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. GP         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. PCU         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Skin         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. X-ray         0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0 6 221 42 0 88 92 38 20 8
                                   
  - OR-DSC  0 ราย แผนก - Eye 0 ราย                      
          แผนก - ENT 0 ราย                      
  - OR-Minor  269 ราย                            
  - Ambulatory  88 ราย                            
  - Ambulatory Premium 158 ราย ในเวลา 130 ราย                      
        นอกเวลา 28 ราย                      
  รวมทั้งหมด  515 ราย                            
                                   
    - ทำหมันชาย - ราย                        
    - ฉีดยาตา   14 ราย