จำนวนเตียงผู้ป่วยจำแนกตามประเภทและหอผู้ป่วย พ.ศ.2564
จำนวนเตียง ณ วันที่ 31 มกราคม  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
หอผู้ป่วย สามัญ พิเศษ สามัญ พิเศษ สามัญ พิเศษ สามัญ พิเศษ สามัญ พิเศษ
S.I.C.U. 10 - 10 - 8 - 8 - 10 -
CVT 6 - 9 - 7 - 7 - 7 -
M.I.C.U. 10 - 11 - 11 - 10 - 10 -
CCU 8 - 8 - 8 - 6 - 6 -
N.I.C.U. 15 - 15 - 15 - 15 - 15 -
N.M.C.U. 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -
Nursery 15 - 15 - 15 - 15 - 15 -
P.I.C.U. 8 - 8 - 8 - 8 - 8 -
PUI NEWBORN - - - - - - 3 - 3 -
พิเศษเด็ก - 17 - 17 - 16 - 16 - 16
เด็ก 1 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -
PMCU 8 - 8 - 8 - 8 - 8 -
เด็ก 2 28 - 28 - 28 - 28 - 28 -
SRCU 9 - 9 - 9 - - - - -
ศัลยกรรมชาย 1 35 - 35 - 35 - 25 - 25 -
ศัลยกรรมชาย 2 35 - 35 - 35 - 25 - 25 -
ศัลยกรรมหญิง 35 - 35 - 35 - 35 - 35 -
พิเศษศัลยกรรม (ฉบ 8) - 23 - 23 - 23 - 23 - 23
ศัลยกรรมประสาท 25 - 25 - 25 - 15 - 15 -
ศัลยกรรมเด็ก 20 - 20 - 20 - 10 - 10 -
ไฟไหม้และน้ำร้อนลวก 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
อายุรกรรมชาย 1 37 - 37 - 36 - 36 - 32 -
อายุรกรรมชาย 2 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6
R.C.U 16 - 16 - 14 - 14 - 14 -
อายุรกรรมหญิง 35 - 35 - 35 - 35 - 35 -
อายุรกรรมทั่วไป 16 - 16 - 16 - 16 - 16 -
พิเศษอายุรกรรม (ฉบ 10) - 21 - 21 - 21 - 21 - 21
รัตนชีวรักษ์ 9 premium - 14 - 14 - - - 18 - 21
รัตนชีวรักษ์ 10 premium - 23 - 23 - - - - - 12
รัตนชีวรักษ์ 11 premium - 23 - 23 - 23 - 23 - 23
พิเศษ Private 1 (ฉบ 11) - 27 - 16 - 16 - 23 - 16
ตา 25 5 25 5 25 5 19 5 25 5
หู คอ จมูก 21 6 21 6 21 6 14 3 22 5
กระดูกและข้อชาย 27 8 27 8 27 8 22 8 22 8
กระดูกและข้อหญิง 25 6 25 6 25 6 20 6 20 6
สูติกรรม 25 - 20 - 20 - 20 - 20 -
พิเศษสูติกรรม - 16 - 23 - 21 - 21 - 21
นรีเวช 34 - 33 - 31 - 25 - 25 -
พิเศษนรีเวช - 18 - 11 - 11 - 11 - 11
อุบัติเหตุ 25 - 25 - 25 - 15 - 15 -
จิตเวช 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5
พิเศษทั่วไป - 19 - 19 - - - - - -
พิเศษ 6/13 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10
ไอโอดีน-131 - 2 - 2 - 2 - 3 - 2
พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 - 21 - 21 - 21 - 21 - 21
พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 - 23 - 23 - 22 - 22 - 22
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12
POST CATH 14 - 14 - 7 - 14 - 14 -
แยกติดเชื้อ 1 - - - - 16 - 16 - 16 -
แยกติดเชื้อ 2 - - - - 11 - 11 - 11 -
แยกติดเชื้อ 4 - - - - - - 5 - 5 -
PUI2 - - - - 5 - 5 - 5 -
PUI3 - - - - - - 8 - 8 -
PUI ผู้ป่วยวิกฤต - - - - 3 - 3 - - -
COHORT - - - - 42 - 42 - 42 -
รวมสามัญ/พิเศษ 632 290 630 294 691 234 623 257 632 266
รวมทั้งหมด 922 924 925 880 898