จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชา ในแต่ละเดือน พ.ศ.2564
ภาควิชา/เดือน  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
อายุรศาสตร์ 711 685 765 624 729 907
ศัลยศาสตร์ 1,100 1,006 1,215 674 766 916
สูติศาสตร์ 247 234 286 232 228 214
นรีเวชวิทยา  314 272 341 172 174 252
กุมารเวชศาสตร์ 464 453 532 431 360 446
โสต ศอ นาสิกวิทยา 194 175 241 110 93 95
จักษุวิทยา 375 345 428 162 109 266
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 262 219 285 107 74 139
จิตเวชศาสตร์ 14 19 19 11 11 4
รังสีวิทยา 24 20 0 4 15 67
ศูนย์ศรีเวชวัฒน์ 37 50 57 35 35 21
ทันตกรรม 0 0 0 0 0 0
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 3 6 2 0 0 0
เวชฯครอบครัวและป้องกัน 0 0 0 20 0 0
วิสัญญีวิทยา            
รวม 3,745 3,484 4,171 2,582 2,594 3,327
ภาควิชา/เดือน  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
อายุรศาสตร์ 1,285 1,014 1,243 786 829 779 10,357
ศัลยศาสตร์ 846 782 803 812 798 890 10,608
สูติศาสตร์ 259 283 258 256 265 218 2,980
นรีเวชวิทยา  198 333 374 340 281 230 3,281
กุมารเวชศาสตร์ 409 436 468 388 418 374 5,179
โสต ศอ นาสิกวิทยา 123 111 114 107 144 160 1,667
จักษุวิทยา 220 303 303 312 341 322 3,486
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 148 146 161 139 189 174 2,043
จิตเวชศาสตร์ 13 14 15 11 13 17 161
รังสีวิทยา 71 24 39 48 31 20 363
ศูนย์ศรีเวชวัฒน์ 32 30 27 48 60 59 491
ทันตกรรม 0 0 0 0 0 0 0
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 0 1 1 3 1 1 18
เวชฯครอบครัวและป้องกัน 0 2 0 0 0 0 22
วิสัญญีวิทยา 0 0 0 5 0 0 5
รวม 3,604 3,479 3,806 3,255 3,370 3,244 40,661
หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อผู้ป่วยจำหน่ายจะตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง