จำนวนและร้อยละ ผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามวัยและเพศ พ.ศ.2564
เดือน วัยและเพศ จำนวน
ชาย  หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
มกราคม 1,372 1,768 343 262 3,745
กุมภาพันธ์ 1,236 1,665 329 254 3,484
มีนาคม 1,521 1,970 382 298 4,171
เมษายน 911 1,187 262 222 2,582
พฤษภาคม 941 1,250 216 187 2,594
มิถุนายน 1,252 1,592 252 231 3,327
กรกฎาคม 1,426 1,658 277 243 3,604
สิงหาคม 1,294 1,630 298 257 3,479
กันยายน 1,409 1,771 339 287 3,806
ตุลาคม 1,184 1,555 287 229 3,255
พฤศจิกายน 1,247 1,622 250 259 3,378
ธันวาคม 1,250 1,514 259 221 3,244
รวม 15,043 19,182 3,494 2,950 40,669
ร้อยละ 36.99 47.17 8.59 7.25 100.00
จำนวน ผู้ใหญ่ 34,225 เด็ก 6,444
ร้อยละ 84.16 15.84