จำนวนผู้ป่วยใน (Discharge) จำนวนตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือน มกราคม 2565
หอผู้ป่วย/ภาควิขา อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติ-นรีเวชวิทยา กุมารเวชวิทยา โสต ศอ นาสิกวิทยา จักษุวิทยา ศัลย์ออร์โธปิดิกซ์ จิตเวชศาสตร์ รังสีวิทยา พรีเมี่ยม เวชศาสตร์ฟื้นฟู เวชศาสตร์ครอบครัว วิสัญญีวิทยา รวม
ห้องคลอด 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CCU 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
M.I.C.U. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
N.M.C.U. 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
N.I.C.U 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
P.I.C.U 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
PMCU 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
R.C.U 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
S.I.C.U. 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
S.R.C.U 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CVT 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Post cacth 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
อุบัติเหตุ 1 45 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 48
เด็ก 1 0 4 1 48 9 0 0 0 0 0 0 0 0 62
เด็ก 2 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
พิเศษเด็ก 0 3 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
ศัลยกรรมเด็ก 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
ศัลยกรรมชาย 1 2 111 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 116
ศัลยกรรมชาย 2 5 136 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 143
ศัลยกรรมหญิง 2 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154
ศัลยกรรมประสาท 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
อายุรกรรมชาย 1 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
อายุรกรรมชาย 2 87 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
อายุกรรมหญิง 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
อายุรกรรมทั่วไป 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
ตา 0 0 0 0 0 183 0 0 0 0 0 0 0 183
หู คอ จมูก 1 0 0 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 138
ออร์โธฯ ชาย 4 0 0 0 0 0 94 0 0 0 2 0 0 100
ออร์โธฯ หญิง 0 0 0 0 2 1 87 0 0 0 1 0 0 91
สูติกรรม 4 1 66 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
พิเศษสูติกรรม 0 0 109 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193
นรีเวช 1 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123
พิเศษนรีเวช 0 0 77 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
พิเศษ6/13 0 30 0 0 4 64 0 0 0 0 0 0 0 98
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 93 0 0 4 25 0 0 0 0 0 0 0 122
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 69 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 1 32 49 24 3 10 3 0 0 0 0 0 0 122
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 1 39 17 15 6 9 4 0 0 0 0 0 0 91
รัตนชีวรักษ์ 9 32 19 3 0 2 0 0 0 1 7 0 0 0 64
รัตนชีวรักษ์ 10 0 39 20 0 11 0 0 0 0 18 0 0 0 88
รัตนชีวรักษ์ 11 20 7 4 0 3 101 25 0 0 7 0 0 0 167
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
แยกโรคติดเชื้อ 1 17 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
P.U.I. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
COHORT WARD 7 0 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
รวม 753 977 478 365 187 394 215 19 16 32 3 0 0 3439