จำนวนผู้ป่วยใน (Discharge) จำนวนตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
หอผู้ป่วย/ภาควิขา อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติ-นรีเวชวิทยา กุมารเวชวิทยา โสต ศอ นาสิกวิทยา จักษุวิทยา ศัลย์ออร์โธปิดิกซ์ จิตเวชศาสตร์ รังสีวิทยา พรีเมี่ยม เวชศาสตร์ฟื้นฟู เวชศาสตร์ครอบครัว วิสัญญีวิทยา รวม
ห้องคลอด 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
CCU 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
M.I.C.U. 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11
N.M.C.U. 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
N.I.C.U 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
P.I.C.U 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
PMCU 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
R.C.U 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
S.I.C.U. 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
S.R.C.U 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CVT 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Post cacth 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164
อุบัติเหตุ 0 25 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 28
เด็ก 1 0 1 0 47 4 0 0 0 0 0 0 0 0 52
เด็ก 2 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
พิเศษเด็ก 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
ศัลยกรรมเด็ก 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ศัลยกรรมชาย 1 4 95 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 101
ศัลยกรรมชาย 2 2 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142
ศัลยกรรมหญิง 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
ศัลยกรรมประสาท 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
อายุรกรรมชาย 1 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
อายุรกรรมชาย 2 76 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
อายุกรรมหญิง 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
อายุรกรรมทั่วไป 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
ตา 0 0 0 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 178
หู คอ จมูก 0 0 0 0 127 2 0 0 0 0 0 0 0 129
ออร์โธฯ ชาย 1 0 0 0 0 0 85 0 0 0 3 0 0 89
ออร์โธฯ หญิง 1 0 0 0 0 0 90 0 0 0 1 0 0 92
สูติกรรม 2 1 34 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 55
พิเศษสูติกรรม 0 0 94 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164
นรีเวช 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
พิเศษนรีเวช 0 0 64 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
พิเศษ6/13 0 20 0 0 16 58 0 0 0 0 0 0 0 94
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 97 0 0 8 19 2 0 0 0 0 0 0 126
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 56 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 1 50 32 12 3 5 2 0 0 0 0 0 0 105
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 1 36 15 10 6 10 0 0 0 0 0 0 0 78
รัตนชีวรักษ์ 9 38 14 2 0 8 0 0 0 1 18 0 0 0 81
รัตนชีวรักษ์ 10 0 35 20 0 6 0 0 0 0 30 0 0 0 91
รัตนชีวรักษ์ 11 12 8 2 0 2 106 28 0 0 2 0 0 0 160
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
แยกโรคติดเชื้อ 1 24 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
P.U.I. 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
COHORT WARD 25 0 19 30 0 1 1 0 0 0 0 0 0 76
รวม 736 911 406 350 182 382 211 14 15 50 4 0 0 3261