จำนวนผู้ป่วยใน (Discharge) จำนวนตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือน มีนาคม 2565
หอผู้ป่วย/ภาควิขา อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติ-นรีเวชวิทยา กุมารเวชวิทยา โสต ศอ นาสิกวิทยา จักษุวิทยา ศัลย์ออร์โธปิดิกซ์ จิตเวชศาสตร์ รังสีวิทยา พรีเมี่ยม เวชศาสตร์ฟื้นฟู เวชศาสตร์ครอบครัว วิสัญญีวิทยา รวม
OR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ห้องคลอด 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CCU 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
M.I.C.U. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
N.M.C.U. 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
N.I.C.U 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
P.I.C.U 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
PMCU 0 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
R.C.U 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
S.I.C.U. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
S.R.C.U 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CVT 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Post cacth 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
อุบัติเหตุ 1 27 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 30
เด็ก 1 0 0 0 51 3 0 0 0 0 0 0 0 0 54
เด็ก 2 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
พิเศษเด็ก 0 1 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
ศัลยกรรมเด็ก 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
ศัลยกรรมชาย 1 1 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108
ศัลยกรรมชาย 2 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
ศัลยกรรมหญิง 6 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151
ศัลยกรรมประสาท 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
อายุรกรรมชาย 1 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
อายุรกรรมชาย 2 95 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
อายุกรรมหญิง 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
อายุรกรรมทั่วไป 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
ตา 0 0 0 0 0 184 0 0 0 0 0 0 0 184
หู คอ จมูก 1 0 0 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 133
ออร์โธฯ ชาย 2 0 0 0 0 0 91 0 0 0 4 0 0 97
ออร์โธฯ หญิง 1 0 0 0 0 0 96 0 0 0 3 0 0 100
สูติกรรม 3 0 41 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
พิเศษสูติกรรม 0 0 110 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190
นรีเวช 0 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
พิเศษนรีเวช 0 0 93 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147
พิเศษ6/13 0 6 0 0 2 24 0 0 0 0 0 0 0 32
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 101 0 0 15 29 1 0 0 0 0 0 0 146
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 63 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 0 36 28 14 6 18 0 0 0 0 0 0 0 102
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 0 42 10 4 5 13 0 0 0 0 0 0 0 74
รัตนชีวรักษ์ 9 30 15 3 0 2 0 0 0 3 22 0 0 0 75
รัตนชีวรักษ์ 10 0 49 12 0 6 0 0 0 0 36 0 0 0 103
รัตนชีวรักษ์ 11 24 17 1 1 4 103 32 0 0 1 0 0 0 183
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
แยกโรคติดเชื้อ 1 11 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
P.U.I. 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
P.U.I.NEWBORN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
แยกโรคติดเชื้อ 2 4 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
COHORT WARD 106 12 39 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 166
แยกโรคติดเชื้อ 4 14 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19
แยกโรคติดเชื้อ 5 0 1 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
รวม 781 930 467 431 176 371 225 18 28 59 7 0 0 3493