จำนวนผู้ป่วยใน (Discharge) จำนวนตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
หอผู้ป่วย/ภาควิขา อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติ-นรีเวชวิทยา กุมารเวชวิทยา โสต ศอ นาสิกวิทยา จักษุวิทยา ศัลย์ออร์โธปิดิกซ์ จิตเวชศาสตร์ รังสีวิทยา พรีเมี่ยม เวชศาสตร์ฟื้นฟู เวชศาสตร์ครอบครัว วิสัญญีวิทยา รวม
OR 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ห้องคลอด 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CCU 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
M.I.C.U. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
N.M.C.U. 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
N.I.C.U 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
P.I.C.U 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PMCU 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
R.C.U 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
S.I.C.U. 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
S.R.C.U 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Post cacth 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146
อุบัติเหตุ 3 30 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 35
เด็ก 1 0 1 0 77 5 0 0 0 0 0 0 0 0 83
เด็ก 2 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
พิเศษเด็ก 0 1 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
ศัลยกรรมเด็ก 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
ศัลยกรรมชาย 1 6 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
ศัลยกรรมชาย 2 4 92 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 97
ศัลยกรรมหญิง 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
ศัลยกรรมประสาท 1 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
อายุรกรรมชาย 1 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
อายุรกรรมชาย 2 79 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
อายุกรรมหญิง 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
อายุรกรรมทั่วไป 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
ตา 0 0 0 0 0 176 0 0 0 0 0 0 0 176
หู คอ จมูก 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 89
ออร์โธฯ ชาย 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 1 0 0 74
ออร์โธฯ หญิง 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 2 0 0 92
สูติกรรม 1 0 49 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
พิเศษสูติกรรม 0 0 97 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
นรีเวช 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
พิเศษนรีเวช 0 0 77 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123
พิเศษ6/13 2 19 0 0 3 37 0 0 0 0 0 0 0 61
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 86 0 0 7 42 0 0 0 0 0 0 0 135
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 85 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 0 8 60 34 0 5 0 0 0 0 0 0 0 107
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 1 27 12 7 2 11 1 0 0 0 0 0 0 61
รัตนชีวรักษ์ 9 38 8 4 0 2 0 1 0 2 24 0 0 0 79
รัตนชีวรักษ์ 10 3 54 14 0 5 0 1 0 0 30 0 0 0 107
รัตนชีวรักษ์ 11 19 2 3 0 3 151 36 0 0 2 0 0 0 216
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21
แยกโรคติดเชื้อ 1 22 1 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 30
P.U.I. 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
แยกโรคติดเชื้อ 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
COHORT WARD 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
รวม 775 762 442 421 116 423 205 18 23 56 3 0 1 3245