จำนวนผู้ป่วยนอก คลินิกนอกเวลาราชการ จำแนกตามคลินิก รายเดือน พ.ศ.2565
คลินิก เดือน รวม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
นอก-ฝากครรภ์นรีเวช 416 361 384 351 396 388             2,296
นอกเวลาUltrasoundสูติ 103 122 112 123 141 151             752
นอกเวลา-กระดูกและข้อ 1,058 1,039 945 938 1,100 1,075             6,155
นอกเวลาจิตเวช 296 273 285 300 376 303             1,833
นอกเวลาฉายแสง-รังสี 143 129 175 144 263 264             1,118
นอกเวลาเด็ก 0 32 71 98 169 269             639
นอกเวลาตา 903 909 844 637 894 807             4,994
นอกเวลาทันตกรรม 142 127 124 133 157 179             862
นอกเวลาทั่วไป 265 210 233 235 248 278             1,469
นอกเวลาผิวหนัง 0 0 0 0 0 0             0
นอกเวลาฉุกเฉิน 194 184 174 155 216 344             1,267
นอกเวลาฝังเข็ม 0 0 0 0 0 0             0
นอกเวลาศัลย์ 176 163 140 194 208 252             1,133
นอกเวลาศัลย์โรคหัวใจ 49 48 49 63 53 31             293
นอกเวลา-ศัลยPlastic 30 21 22 26 31 18             148
นอกเวลาศัลย-Vascular 58 51 55 35 76 57             332
นอกเวลาศัลย-ปัสสาวะ 211 207 185 166 249 216             1,234
นอกเวลา-ศัลยลำไส้ใหญ่ 150 158 96 24 0 1             429
นอกเวลาHepatobiliary 0 0 0 0 0 0             0
นอกเวลาศัลย-MIS 0 0 0 0 0 0             0
นอกเวลาศัลย Neuro* 0 0 0 1 0 0             1
นอกเวลา-ศูนย์ถันยเวช 114 105 75 82 87 94             557
นอกเวลาศูนย์โรคหัวใจ 384 276 294 243 320 306             1,823
นอกเวลาสถาบัน NKC 397 388 395 324 428 435             2,367
นอกเวลา-โรคตับ NKC 75 60 56 55 61 64             371
นอกเวลาหูคอจมูก 713 608 529 581 664 751             3,846
นอกเวลาอายุรกรรม 2,793 2,527 2,719 2,326 2,674 2,821             15,860
นอกเวลาอายุร-เบาหวาน 193 205 228 168 244 217             1,255
นอกเวลาอายุร-ปอด 46 26 44 25 45 43             229
นอกเวลาอายุร-โรคข้อ 84 127 129 72 95 154             661
นอกเวลา-อายุรโรคหัวใจ 0 0 0 0 0 0             0
นอกเวลา-อายุรโรคหัวใจ 0 0 0 0 0 0             0
นอกเวลาศูนย์คัดกรอง* 0 0 0 0 0 0             0
นอกเวลา ARI-อายุรกรรม* 0 0 0 0 0 0             0
นอกเวลา ARI-ทั่วไป* 0 0 0 0 0 0             0
นอกเวลา ARI-เด็ก* 0 0 0 0 0 0             0
นอกเวลาพิเศษ-CheckUP 102 140 76 121 144 123             706
นอกเวลาพิเศษ-ผิวหนัง 110 98 48 181 156 128             721
นอกเวลาพิเศษศัลยกรรม 327 333 436 502 474 443             2,515
นอกเวลา PSU LASIK 60 49 20 89 100 69             387
นอกเวลาพิเศษ-เด็ก 90 116 67 121 146 124             664
นอกเวลาพิเศษ-เวชปฎิบัติ 202 215 190 263 316 228             1,414
นอกเวลาพิเศษ-อายุรฯ 812 868 773 1,007 1,013 884             5,357
นอกเวลาP-อายุScopปอด 0 0 0 0 0 0             0
นอกเวลาพิเศษ-กระดูกและข้อ 151 136 138 186 204 212             1,027
นอกเวลาพิเศษ-จิตเวช 89 79 74 88 111 106             547
นอกเวลาพิเศษ-ตา 120 118 92 158 141 137             766
นอกเวลาพิเศษ-ทดสอบภูมิแพ้ 48 33 33 22 54 37             227
นอกเวลาพิเศษ-สูตินรีเวช 190 218 152 215 274 208             1,257
นอกเวลาพิเศษ-หูคอจมูก 112 97 115 115 131 114             684
รวมคลินิกนอกเวลา 11,406 10,856 10,577 10,567 12,459 12,331 0 0 0 0 0 0 68,196
ทำแผลฉีดยา 547 420 355 435 521 453             2,731
ฉุกเฉิน 2285 1977 2177 2062 2,391 2509             13,401
รวม 14,238 13,253  13,109 13064 15371 15293 0 0 0 0 0 0 84,328