Competency  List  : งานเวชระเบียน

หัวข้อ

ความหมาย:

ความถูกต้องแม่นยำ

การให้ความสำคัญกับรายละเอียดของงานในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบความถูกต้อง แม่นยำของงานที่ปฏิบัติก่อนส่งมอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

การประสานงาน

การติดต่อประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน โดยวาจา และลายลักษณ์อักษร รวมทั้งการแสดงออกด้วยท่าทางที่เหมาะสม ทำให้เกิดผลดีกับทุกฝ่าย และบรรลุเป้าหมายของงาน

บริการที่ดี

ความเข้าใจ และตั้งใจที่จะให้บริการ รวมทั้งการสร้างความเป็นมิตรหรือความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น โดยการเริ่มต้นทักทาย สนับสนุน ช่วยเหลือ และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้เกียรติผู้อื่น เพื่อตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจของผู้ให้บริการทั้งภายในและภายนอก

การคัดกรองผู้ป่วย

การจำแนกและประเมินอาการผู้ป่วยตามข้อเท็จจริง และสามารถจัดส่งผู้ป่วยไปตรวจรักษาได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ทันเวลา

ความรอบรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

มีความพยายามเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า จดจำ การให้บริการด้านต่าง ๆ กฎ ระเบียบ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งภายในโรงพยาบาล และภายนอกโรงพยาบาล ตลอดจนมีความรู้รอบตัว  เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงการบริการได้สะดวก และสามารถให้ข้อมูลบริการได้ ณ จุดเดียว

เวชระเบียนค้างสรุป

รู้และเข้าใจขั้นตอนกระบวนการ Admit / Discharge และเวชระเบียนที่แพทย์เจ้าของไข้บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามมาตรฐานเวชระเบียนที่กำหนด

ใบชันสูตรบาดแผล/พลิกศพ

ใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ออกให้กับผู้ป่วยที่เป็นความฟ้องร้องตามขบวนการกฎหมายใบรับรองแพทย์จัดเป็นพยานเอกสารที่สำคัญ  โดยสภาพความเป็นจริงที่สัมพันธ์กับกฎหมาย ถือว่า ใบรับรองแพทย์ที่ได้ออกไปนั้นเป็นใบชันสูตรบาดแผล/พลิกศพ

รายงานและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

มีความสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการแจกแจงแตกประเด็นออกเป็นส่วนย่อย ๆ รวมถึงการจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถรายงานข้อมูล เปรียบเทียบแง่มุมต่าง ๆ ให้งานบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

การนำทักษะ ความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในระบบหรือขั้นตอนในการทำงานของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเอง และโปรแกรมสำเร็จรูปจากหน่วยงานภายนอกมาพัฒนาและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จ เพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

การสืบค้นข้อมูล

มีความพยายามที่จะเข้าถึงประเด็น ปัญหาหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นต่องานในหน้าที่รวมถึงการสืบค้น เพื่อให้ได้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงหรือตรงตามเงื่อนไขที่ต้องการ เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย

การตรวจสอบข้อมูล

การนำความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการทำงานมาใช้ในการตรวจสอบ ฐานข้อมูลที่ตนเองรับผิดชอบ  ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อนำไปสู่กระบวนการสืบค้น และรายงานข้อมูลที่แม่นยำ

การใช้รหัส ICD-10 และ

ICD-9-CM

ความรู้ความชำนาญในการให้รหัสโรค ICD-10 และ รหัสหัตถการและการผ่าตัดICD-9-CMตามคู่มือการให้รหัส และคู่มือ Standard Coding Guideline เพื่อให้ได้ข้อมูลทางคลินิกใช้ประกอบการเบิกจ่ายตามระบบ DRG อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบ DRG และระเบียบกฎเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินผู้ป่วยสิทธิพิเศษ

การจัดกลุ่มโรคตามระบบ DRG และระเบียบกฎเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินผู้ป่วยโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ผู้ป่วยสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ  และผู้ป่วยประกันสังคม  ตามแต่ละกองทุนกำหนด  เพื่อให้คณะฯ ได้รับเงินคืนตาม DRG อย่างเหมาะสม

ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน

ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนประกอบด้วย แบบบันทึกของแพทย์เจ้าของไข้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้เป็นเวชระเบียนที่ดี ใช้ประโยชน์ในการศึกษา, วิจัย, ประกอบการเบิกจ่ายเงินของแต่ละกองทุน และตรวจสอบคุณภาพจากภายในและภายนอก

ความสมบูรณ์ของงาน

การให้ความสำคัญกับรายละเอียดของงานในทุกแง่มุมอย่างต่อเนื่องและการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนส่งมอบงาน

บริหารจัดการระบบงานเอกสาร

ความสามารถในการจำแนก คัดกรอง แจกจ่าย คิดวิเคราะห์ สรุปประเด็น สาระสำคัญ จัดทำหนังสือราชการและรายงาน ตลอดจนติดตามงานจากหน่วยงานต่าง ๆ จัดระบบการจัดเก็บค้นหา ให้พร้อมใช้งาน รวมถึงการยืม การทำลายเอกสาร ได้ตามระเบียบงาน สารบรรณ

 

การจัดลำดับความสำคัญของงาน

การจัดสรรเวลา ในการจัดเรียงลำดับงานก่อน-หลัง  ตามสถานการณ์ตามความเร่งด่วน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีผลกระทบต่อภาพรวมขององค์กร 

เลขานุการ

สนับสนุนงานของผู้บริหารเกี่ยวกับการนัดหมาย   แจ้งเตือน ประสานงานติดต่อสื่อสาร การแก้ไขปัญหา จัดเตรียมเอกสนับสนุนการประชุม บริหารจัดการประชุม บันทึกและจดจำสิ่งต่าง ๆ  ตลอดจนจัดทำ  จัดเก็บเอกสาร อำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ และการเก็บความลับ

ความรู้ความเข้าใจในงาน

มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งขั้นตอน วิธีการทำงาน อย่างถ่องแท้ มีความชำนาญ และความสามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

รู้และเข้าใจมาตรฐาน หรือขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งสามารถใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน

 

 

 

ความถูกต้องแม่นยำ

 

ความหมาย  :   การให้ความสำคัญกับรายละเอียดของงานในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง

                        และตรวจสอบความถูกต้อง แม่นยำของงานที่ปฏิบัติก่อนส่งมอบ ให้

                        เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

 

ระดับที่  Œ

·        มองข้ามรายละเอียดของงานบางอย่าง

·        งานที่ปฏิบัติมีข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง

·        ส่งมอบงานช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดบ่อยครั้ง

ระดับที่  

·        รู้และเข้าใจหลักการและมาตรฐานของงาน แต่ปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วน

·        ตรวจสอบงานที่นำส่งแต่มีข้อผิดพลาดในบางครั้ง

·        ขอคำปรึกษาแนะนำจากเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างาน

·        ส่งมอบงานช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดเป็นบางครั้ง

ระดับที่  Ž

·        รู้และเข้าใจหลักการและมาตรฐานของงาน

·        สามารถปฏิบัติงานได้อย่างละเอียดรอบคอบ และถูกต้องแม่นยำด้วยตนเอง

·        ส่งมอบงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดทุกครั้ง

ระดับที่  

·        ประยุกต์ใช้หลักหรือวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการตรวจสอบได้

·        ให้คำปรึกษาแนะนำ และเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนร่วมงานได้

·                   ส่งมอบงานเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนด

ระดับที่  

·        วางแผนและกำหนดมาตรฐาน  ตลอดจนประเมินสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า

·        สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ให้แก่เพื่อนร่วมงานและหน่วยงานภายนอก

 

 

 

 

 

การประสานงาน

ความหมาย :    การติดต่อประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นต่าง ๆ ได้อย่าง ถูกต้อง ชัดเจน โดยวาจา

 และลายลักษณ์อักษร รวมทั้งการแสดงออกด้วยท่าทางที่เหมาะสม ทำให้เกิดผลดีกับทุกฝ่าย

 และบรรลุเป้าหมายของงาน

 

ระดับที่  Œ

·      จัดลำดับความสำคัญและจับประเด็นของเนื้อหาไม่ชัดเจน

·      สามารถสอบถามความคืบหน้าของงานได้จากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

·      มีการประสานงาน และไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง

ระดับที่  

·      มีวิธีการสอบถามข้อมูลที่ต้องการจากบุคคลที่เข้ามาติดต่อด้วย เพื่อการติดต่อประสานงานในภายหลัง

·      ระบุได้ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการติดต่อประสานงานกับบุคคลต่าง ๆ

·      มีการประสานงาน และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้ ภายใต้คำแนะนำจากหัวหน้างาน/หน่วยงาน

ระดับที่  Ž

·     รู้และเข้าใจบุคคลหรือหน่วยงานที่จะต้องติดต่อประสานงาน

·     จัดลำดับความสำคัญและประเด็นของเนื้อหาที่ประสานงานได้ชัดเจน

·     ประสานงานโดยให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น
และเกิดผลดีกับทุกฝ่าย

·     หาทางเลือกในการติดต่อประสานงานได้มากกว่า 1 ทางเลือก

ระดับที่  

·                 มีเทคนิค และวิธีการในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกองค์กร

·                  ให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำในการติดต่อประสานงาน

ระดับที่  

·     เสนอความคิดเห็น และแนวทางแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ให้กับบุคคล/ กลุ่มและให้คำแนะนำผู้อื่นเกี่ยวกับวิธีการ และแนวทางในการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

·     เป็นตัวแทนของหน่วยงานในการถ่ายทอดวิธีการในการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับผู้อื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริการที่ดี

 

ความหมาย :  ความเข้าใจ และตั้งใจที่จะให้บริการ รวมทั้งการสร้างความเป็นมิตรหรือ

                       ความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น โดยการเริ่มต้นทักทาย สนับสนุน ช่วยเหลือ และ

                       พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้เกียรติผู้อื่น เพื่อตอบสนองความต้องการ

                       ความพึงพอใจของผู้ให้บริการทั้งภายในและภายนอก

 

ระดับที่ Œ

·        มีกิริยา การแต่งกายที่เหมาะสม ยิ้มแย้มแจ่มใส การใช้ถ้อยคำสุภาพ แสดงความเป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการ เต็มใจให้บริการ

·        สามารถให้คำแนะนำการบริการของหน่วยงานตนเองได้ ภายใต้คำแนะนำของทีมงาน

ระดับที่ 

·        สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แต่ต้องขอคำปรึกษาจากทีมงานและหัวหน้างาน

·        สามารถให้คำแนะนำการบริการของหน่วยงานตนเองและหน่วยงานอื่นได้ โดยอาศัยข้อมูลประกอบ

·        สามารถประสานงานภายในหน่วยงานตนเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว อย่างต่อเนื่อง

ระดับที่ Ž

·        รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็ว เต็มใจ

      ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ

·        คอยดูแลให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ และนำข้อขัดข้องใด ๆ ในการให้บริการ ไปพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น

ระดับที่  

·        สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใช้บริการได้ด้วยตนเองโดยไม่มีข้อผิดพลาด

·        คอยให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่กำลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ แม้ว่าผู้ใช้บริการจะไม่ได้ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน

ระดับที่ 

·        ปฏิบัติตนเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงาน และผู้ใช้บริการไว้วางใจ  ตลอดจนมีส่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ

วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่จะเกิดในพฤติกรรมนั้น ๆ ต่อระบบงาน และการวางแผนป้องกันล่วงหน้า

 

 

 

การคัดกรองผู้ป่วย

ความหมาย :    การจำแนกและประเมินอาการผู้ป่วยตามข้อเท็จจริง และสามารถจัดส่งผู้ป่วยไปตรวจรักษา ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ทันเวลา

 

ระดับที่ Œ

·        คัดกรองผู้ป่วยโดยซักถามอาการ และใช้คู่มือการคัดกรองภายใต้การกำกับ ดูแล  แนะนำ

·        พยายามเรียนรู้ ศึกษา จดจำ อาการต่าง ๆ ว่าสมควรจัดส่งตรวจห้องตรวจใด

ระดับที่ 

·        คัดกรองอาการและซักถาม และไม่ใช้คู่มือการคัดกรอง อยู่ในการกำกับ ดูแล แนะนำบางครั้ง

·        คัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉินได้  2 ระดับ คือ ผู้ป่วย Emergency และ Urgent

ระดับที่ Ž

·        คัดกรองผู้ป่วยที่รับ refer ได้ด้วยตนเองโดยมีความรู้เรื่องศัพท์แพทย์

·        ประเมินอาการผู้ป่วยตามข้อเท็จจริงทั้งในเอกสารและอาการภายนอก

ระดับที่  

·        จัดส่งผู้ป่วยตรวจได้ถูกต้อง  ทันเวลา มีความปลอดภัยในชีวิต

·        ส่งเสริมสนับสนุนให้เพื่อนร่วมงานมีการเรียนรู้  ศึกษา ตลอดจนจัดเก็บรวบรวมโรคต่าง ๆ

       ไว้เป็นคู่มือ

ระดับที่ 

·        เป็นที่ปรึกษา สอนแนะ ให้ความรู้แก่เพื่อนร่วมงานได้อย่างถูกต้อง

·        พัฒนาตนเอง เรียนรู้ ตลอดเวลา สามารถวิเคราะห์อาการผู้ป่วยที่ซับซ้อนได้

 

 

 

ความรอบรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

ความหมาย :  มีความพยายามเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า จดจำ การให้บริการด้านต่าง ๆ

                       กฎระเบียบ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งภายในโรงพยาบาล และภายนอก

                       โรงพยาบาล ตลอดจนมีความรู้รอบตัว  เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงการบริการได้

                       สะดวก และสามารถให้ข้อมูลบริการได้ ณ จุดเดียว

 

ระดับที่ Œ

·        มีความรู้ตารางการออกตรวจของแพทย์โดยใช้คู่มือ

·        มีความรู้การให้บริการภายในหน่วยงานที่สังกัด และอยู่ในการกำกับ ดูแล แนะนำ

ระดับที่ 

·        มีความรู้ตารางการออกตรวจของแพทย์โดยไม่ใช้คู่มือ

·        มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ กฎระเบียบที่ปฏิบัติและเชื่อมต่อความรู้ดังกล่าวกับระบบงานอื่น ๆ ภายในองค์กรงานเวชระเบียน

·        มีความรู้ ความเข้าใจระบบหรือขั้นตอนของหน่วยงานอื่น ๆ ภายในโรงพยาบาล

ระดับที่ Ž

·        ตอบข้อซักถามการให้บริการต่าง ๆ ของทุกหน่วยบริการภายในโรงพยาบาลได้ถูกต้อง

·        เป็นผู้แจ้งข้อมูล ข่าวสาร ที่มีการเปลี่ยนแปลงเร่งด่วนแก่เพื่อร่วมงานเพื่อความถูกต้องของข้อมูล

·        เรียนรู้ ค้นคว้า พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และนำมาบอกเล่าเพื่อนร่วมงาน

ระดับที่  

·        มีการสั่งสมความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในข้อมูล  ข่าวสาร นำมาจัดเก็บรวบรวมเพื่อประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงาน

·        เป็นที่ปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงาน

ระดับที่ 

·        ตอบข้อซักถามได้ทุกคำถามที่ผู้รับบริการซักถาม ทั้งข้อมูลภายในและภายนอก รพ.

·        เป็นศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภายในและทีมคร่อมสายงานได้

 

 

 

ความสมบูรณ์ของงาน

ความหมาย  :  การให้ความสำคัญกับรายละเอียดของงานในทุกแง่ทุกมุมอย่างต่อเนื่องและการตรวจสอบ

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและปฏิบัติงานต่าง ๆ   ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนส่งมอบงาน 

    

ระดับที่  Œ

·          ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรืองานที่ปฏิบัติทำให้เกิดความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง

·          ข้อมูลหรืองานที่ปฏิบัติมีข้อผิดพลาดอยู่เสมอ

·          ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากความผิดพลาดของตนที่มีต่อหน่วยงานอื่น 

·          ส่งมอบงานช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดอยู่บ่อยครั้ง

ระดับที่  

·          ขอคำปรึกษาแนะนำจากหัวหน้างานหรือสมาชิกในทีมในการจัดระบบการตรวจสอบข้อมูลหรืองานที่ปฏิบัติ

·          ให้ความสนใจเฉพาะรายการที่ต้องตรวจสอบเท่านั้น

·          ข้อมูลหรืองานที่ปฏิบัติมีข้อผิดพลาดบ้าง  ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบซ้ำจากหัวหน้างาน

·          ยอมรับฟังข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและพยายามหาวิธีการแก้ไขอยู่เสมอ 

·          ส่งมอบผลงานช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดเป็นบางครั้ง

ระดับที่  Ž

·          รู้และเข้าในหลักการและมาตรฐานการตรวจสอบ   เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงานที่ตรวจสอบ

·          ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลหรือผลการปฏิบัติงานก่อนนำส่งทุกครั้ง  โดยผลงานที่นำส่งถูกต้องแม่นยำ ไม่ต้องมีการตรวจสอบซ้ำจากหัวหน้างาน

·          ค้นพบข้อผิดพลาดของข้อมูลหรือผลงานที่ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

·          ส่งมอบผลงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดทุกครั้ง

ระดับที่  

·          ตั้งข้อสงสัยกับข้อมูลที่ไม่ชัดเจน  และนำข้อสงสัยไปหาข้อมูลเพิ่มเติม

·          สามารถตรวจสอบข้อมูลหรืองานที่ละเอียดและซับซ้อนได้  โดยข้อมูลและผลงานที่ปฏิบัติมีความถูกต้องทุกครั้ง

·          ตรวจสอบข้อมูลหรือผลการทำงานของทีมได้  และประเมินผลการตรวจสอบข้อมูลและผลงานที่ปฏิบัติอยู่เสมอ

·          ส่งมอบงานเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนดเป็นบางครั้ง

ระดับที่  

·          พิจารณาแนวทางเลือกและเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

·          สามารถตรวจสอบข้อมูลความสัมพันธ์ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่ผิดพลาด

·          คิดหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการในการตรวจสอบอยู่เสมอ ตรวจนอบข้อมูลหรือผลการทำงานของสมาชิกในทีมและนอกทีม

·          ส่งมอบงานเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนดทุกครั้ง

 

 

 

 

การจัดลำดับความสำคัญของงาน

ความหมาย  :   การจัดสรรเวลา ในการจัดเรียงลำดับงานก่อน-หลัง ตามสถานการณ์ ตาม

                         ความเร่งด่วน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดโดย

                         ไม่มีผลกระทบต่อภาพรวมขององค์กร  

 

ระดับที่  Œ

·       รู้แต่ไม่สามารถจัดเรียงลำดับงานก่อน – หลัง  ตามสถานการณ์ ความเร่งด่วน และนำเสนอ หรือส่งมอบงานไม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ระดับที่  

·       สามารถจัดเรียงลำดับงานก่อน -  หลัง ตามสถานการณ์ ความเร่งด่วน สามารถทำงานได้สำเร็จในระยะเวลาที่กำหนดเป็นบางครั้งภายใต้การควบคุมดูแลของหัวหน้างาน

ระดับที่  Ž

·       จัดสรรเวลา จัดเรียงลำดับงานก่อน – หลัง  ตามสถานการณ์ ตามความเร่งด่วน  เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีข้อผิดพลาดและผลกระทบต่อภาพรวมขององค์กร ได้ด้วยตนเอง  แต่ขอคำปรึกษา จากทีมงาน/หัวหน้างานบางครั้ง

ระดับที่  

·       จัดสรรเวลา จัดเรียงลำดับงานก่อน – หลัง  ตามสถานการณ์  ความเร่งด่วน  เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายก่อนระยะเวลาที่กำหนดโดยสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาด  พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อภาพรวมขององค์กร  ได้ด้วยตนเอง

ระดับที่  

·       มีสมรรถนะในระดับที่ 4

·       สามารถวางแผนจัดระบบ  คู่มือการปฏิบัติงาน  และตั้งข้อสังเกต  ให้คำปรึกษาแนะนำ และถ่ายทอดความรู้ตลอดจนเป็นแบบอย่างแก่ทีมงาน 

 

 

 

 

 

เวชระเบียนค้างสรุป

ความหมาย :  รู้และเข้าใจขั้นตอนกระบวนการ Admit / Discharge และเวชระเบียนที่

                       แพทย์เจ้าของไข้บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม

                       มาตรฐานเวชระเบียนที่กำหนด

 

ระดับที่ Œ

·        รู้และจำแนกแบบบันทึกเวชระเบียนตามข้อกำหนดโดยมีคู่มือ

·        รู้และเข้าใจขั้นตอนกระบวนการ Admit/Discharge

·        ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดเบื้องต้นได้

ระดับที่ 

·        จำแนกลายเซ็นแพทย์เจ้าของไข้และภาควิชาที่สังกัดได้ภายใต้การกำกับ ดูแล  แนะนำ

·        ลงทะเบียน Discharge ได้ภายใต้การกำกับ ดูแล แนะนำ

ระดับที่ Ž

·        จำแนกลายเซ็นแพทย์เจ้าของไข้และภาควิชาที่สังกัดได้ด้วยตนเอง

·        อธิบายขั้นตอนและกระบวนการเวชระเบียนค้างสรุปได้อย่างชัดเจน

·        มีความรู้เรื่องเวชระเบียนค้างสรุปในภาพรวมเชื่อมต่อความรู้ดังกล่าวกับระบบงานอื่น ๆ ได้

ระดับที่  

·        มีทักษะ  ความชำนาญอย่างเพียงพอ   สามารถปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้

·        มีการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ รู้จักพัฒนา ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ระดับที่ 

·        ถ่ายทอด สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาให้แก่บุคคล หน่วยงานภายใน/ภายนอกได้

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบชันสูตรบาดแผล/พลิกศพ

ความหมาย :  ใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ออกให้กับผู้ป่วยที่เป็นความฟ้องร้องตาม

                      ขบวนการกฎหมายใบรับรองแพทย์จัดเป็นพยานเอกสารที่สำคัญ  โดยสภาพ      

                      ความเป็นจริงที่สัมพันธ์กับกฎหมาย ถือว่า ใบรับรองแพทย์ที่ได้ออกไปนั้นเป็น

                       ใบชันสูตรบาดแผล/พลิกศพ

 

ระดับที่ Œ

·        มีความรอบรู้ในการใช้ใบชันสูตรบาดแผล/ใบชันสูตรพลิกศพ

·        จัดเก็บสำเนาใบชันสูตรบาดแผล/ใบชันสูตรพลิกศพ อย่างเป็นระบบเพื่อสะดวกในการค้นหา

ระดับที่ 

·        ส่งใบชันสูตรบาดแผล/ใบชันสูตรพลิกศพให้แพทย์เจ้าของไข้ได้ถูกคนและตรงตามภาควิชาที่สังกัด

·        ตรวจสอบสถานะปัจจุบันของผู้ป่วย (OPD/IPD) ได้ถูกต้อง

ระดับที่ Ž

·        ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลการตรวจรักษาที่ซับซ้อนได้ เพื่อทราบชื่อแพทย์เจ้าของไข้

ในการสรุปใบชันสูตร

·        ติดตามและประสานแพทย์เจ้าของไข้ได้

ระดับที่  

·        ตรวจสอบรายละเอียดของใบชันสูตรที่แพทย์ออกให้ครบถ้วนสมบูรณ์

·        ให้ข้อมูลและคำแนะนำข้อมูลใบชันสูตรบาดแผล/พลิกศพ แก่บุคคล หน่วยงานภายใน/ภายนอกได้

ระดับที่ 

·        มีความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับคดี

·        มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ใบชันสูตร

 

 

 

 

 

รายงานและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ความหมาย :  มีความสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                       โดยการแจกแจงแตกประเด็นออกเป็นส่วนย่อย ๆ รวมถึงการจัดหมวดหมู่ข้อมูล

                       อย่างเป็นระบบ สามารถรายงานข้อมูล เปรียบเทียบแง่มุมต่าง ๆ ให้งาน

                       บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ระดับที่ Œ

·        กำหนดที่มาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องและเพียงพอ

·        ผลการรายงานข้อมูลคลาดเคลื่อน

·        ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ

ระดับที่ 

·        กำหนดแหล่งข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

·        รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่กำหนดได้

·        จัดกลุ่มของข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

ระดับที่ Ž

·        กำหนดวิธีการ แนวทาง และเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล

·        นำเสนอรายงานข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

ระดับที่  

·        เข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ ในภาพรวมทั้งหมด

·        สามารถนำเสนอข้อมูลได้ทันต่อเหตุการณ์

·        วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามกรอบและแนวคิดที่กำหนด

·        ให้คำแนะนำผู้อื่นในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และรายงาน

ระดับที่ 

·        สามารถนำผลการวิเคราะห์ไปใช้แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

·        อธิบายกรอบแนวคิด และกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับบุคคลอื่นได้

 

 

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ความหมาย :  การนำทักษะ ความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในระบบหรือขั้นตอนในการ

                      ทำงานของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเอง และโปรแกรมสำเร็จรูปจากหน่วยงาน

                      ภายนอกมาพัฒนาและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ

                      ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จเพื่อพัฒนา

                      งานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

 

ระดับที่ Œ

·        ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องในส่วนงานที่รับผิดชอบได้

·        เข้าใจปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่ผิดพลาด

·        ปฏิบัติงานภายใต้คำสั่ง และ/หรือคำแนะนำ

ระดับที่ 

·        ปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบได้ด้วยตนเอง แต่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล

·        รับรู้การเปลี่ยนแปลง ระบบหรือขั้นตอนการทำงานใหม่ ๆ

ระดับที่ Ž

·        ปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบได้ด้วยตนเอง

·        อธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการทำงานได้อย่างชัดเจน

·         แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาหน้างานประจำวันได้

·        แสวงหาความรู้/ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ

ระดับที่  

·        มีความรู้ทั้งระบบในภาพรวม สามารถเชื่อมต่อความรู้ดังกล่าวกับระบบงานอื่น ๆ ได้

·        ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เพื่อนร่วมงานได้

·        พัฒนาต่อยอดความรู้จากประสบการณ์ และความรู้จากแหล่งอื่นได้

ระดับที่ 

·        ถ่ายทอดและให้ข้อเสนอแนะ ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รับผิดชอบ และสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผน พัฒนางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้

·        เป็นวิทยากรแก่หน่วยงานภายในและภายนอกได้

 

 

 

 

 

 

การสืบค้นข้อมูล

ความหมาย :  มีความพยายามที่จะเข้าถึงประเด็น ปัญหาหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                      หรือจำเป็นต่องานในหน้าที่รวมถึงการสืบค้น เพื่อให้ได้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงหรือ

                      ตรงตามเงื่อนไขที่ต้องการ เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย

 

ระดับที่ Œ

·        รู้ระบบข้อมูลและแหล่งที่ต้องการสืบค้น

·        ให้ข้อมูลที่มีอยู่ หรือหาจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

ระดับที่ 

·        สืบค้นข้อมูลอย่างง่าย  โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

·        มีความรู้เรื่อง ICD เบื้องต้น

·        ใช้คำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย

ระดับที่ Ž

·        สามารถจำกัดขอบเขตของการสืบค้นให้ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์

·        มีความรู้เรื่อง ICD สามารถให้รหัสโรค/ผ่าตัดและหัตถการที่ไม่ซับซ้อนได้

·        ใช้คำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน

ระดับที่  

·        สืบค้นข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูงช่วยในการสืบค้น

·        จัดเก็บผลการสืบค้นอย่างเป็นระบบ

·        วางระบบการสืบค้น เพื่อให้มีข้อมูลทันเหตุการณ์

·        สามารถแนะนำความรู้เรื่อง  ICD ได้

ระดับที่ 

·        ประยุกต์ใช้  ICD ในการสืบค้นข้อมูล

·        สามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลภายนอก

·        ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้ผู้อื่นได้

 

 

การตรวจสอบข้อมูล

 

ความหมาย :  การนำความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการทำงานมาใช้ในการ

                      ตรวจสอบฐานข้อมูลที่ตนเองรับผิดชอบ  ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อนำไปสู่

                      กระบวนการสืบค้น และรายงานข้อมูลที่แม่นยำ

 

ระดับที่ Œ

·        ปฏิบัติงานผ่านโปรแกรมที่รับผิดชอบโดยใช้คู่มือ

·        รู้โครงสร้างของแฟ้มข้อมูลที่ตนเองรับผิดชอบ

ระดับที่ 

·        ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น  พร้อมแก้ไข ปรับปรุงภายใต้คำแนะนำ

ระดับที่ Ž

·        ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแฟ้มข้อมูลพร้อมแก้ไขปรับปรุงได้ด้วยตนเอง

ระดับที่  

·        มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

·        เป็นที่ปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานได้

ระดับที่ 

·        ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบฐานข้อมูลให้กับบุคคลอื่นได้

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้รหัส ICD-10 และ ICD-9-CM

 

 

 

ความหมาย :  ความรู้ความชำนาญในการให้รหัสโรค ICD-10 และ รหัสหัตถการและการ

                      ผ่าตัดICD-9-CMตามคู่มือการให้รหัส และคู่มือ Standard Coding Guideline      

                      เพื่อให้ได้ข้อมูลทางคลินิกใช้ประกอบการเบิกจ่ายตามระบบ DRG อย่างมี           

                      ประสิทธิภาพ

ระดับที่ Œ

·        มีความรู้พื้นฐานศัพท์แพทย์  ภาษาอังกฤษ  และภาษาที่ใช้ใน ICD หรือผ่านการศึกษาหลักสูตรเวชสถิติ หรืออบรมหลักการใช้ ICD ระยะสั้น  

·        สามารถให้รหัส ICD อ่าน และเข้าใจเนื้อหาในเวชระเบียนอย่างง่ายได้ โดยอยู่ในการดูแล กำกับ แนะนำของผู้ให้รหัสระดับที่สูงกว่า

ระดับที่ 

·        มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ให้รหัสระดับที่ 1 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม หรือแตกต่าง คือ

·        สามารถให้รหัส ICD ได้ด้วยตนเอง อ่านและเข้าใจเนื้อหาในเวชระเบียนได้บางส่วน  อยู่ภายใต้การตรวจสอบความถูกต้องการให้รหัสของผู้ให้รหัสระดับที่สูงกว่า

ระดับที่ Ž

·        สามารถอ่าน ค้นหา และเข้าใจเนื้อหาในเวชระเบียนผู้ป่วยทั้งหมด  ให้รหัส ICD สำหรับโรคต่าง ๆ ที่ปรากฏในเวชระเบียน ตรงตามกฎการใช้รหัสแต่ละรหัส 

·        มีความสามารถปรับตัว ใช้รหัสในระบบที่แตกต่าง หรือใช้ระบบรหัสที่เปลี่ยนแปลงใหม่ได้

·                 มีความตั้งใจในการพัฒนาฝีมือการให้รหัส  เพื่อยกระดับความถูกต้องของการให้รหัสให้สูงที่สุด

·        มีความสามารถอ่านตำราทางการแพทย์ได้เข้าใจ  และสามารถค้นหารายละเอียดของโรค  สาเหตุของโรค  พยาธิสภาพของโรคต่าง ๆ จากตำราทางการแพทย์ได้

·        สามารถบอกข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจบันทึกเวชระเบียนของแพทย์ได้

·        สามารถสอบถามข้อสงสัย ข้อมูลที่ขาดตกบกพร่อง เพิ่มเติมจากแพทย์ผู้บันทึกเวชระเบียนได้

·        สามารถเสนอแนะแนวทางการบันทึกข้อมูลที่ดี ให้กับแพทย์ผู้บันทึกเวชระเบียนได้

ระดับที่  

·        มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ให้รหัสระดับที่ 3  และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม หรือแตกต่าง คือ

·        สามารถให้รหัส ICD ในกรณีผู้ป่วยโรคสลับซับซ้อนหรือเวชระเบียนที่มีข้อมูลมากได้ถูกต้อง

·        สามารถจำแนกการบันทึกสาเหตุการตายที่ผิดพลาดและการบันทึกเวชระเบียนที่ผิดพลาดได้อย่างแม่นยำ และสามารถบอกสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้น เสนอแนวทางแก้ไขได้

·        สามารถตรวจสอบการให้รหัสของผู้ให้รหัสระดับที่ 3 ตามกฎเกณฑ์ทุกข้อของ ICD

·        มีความสามารถให้รหัสได้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ โดยมีระดับความผิดพลาดน้อยมาก

·        ควรมีประสบการณ์ทำงานให้รหัส ICD มาไม่น้อยกว่า 2 ปี

·        มีความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ และพยาธิวิทยาของโรคต่าง ๆ

ระดับที่ 

·        มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ชำนาญการให้รหัสระดับที่ 4  และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม หรือแตกต่าง คือ

·        สามารถให้รหัส ICD ในกรณีผู้ป่วยโรคเฉพาะทางต่าง ๆ หรือเวชระเบียนที่มีปัญหามากได้ถูกต้อง

·        สามารถถ่ายทอดความรู้  เป็นครูสอนผู้ให้รหัสระดับที่ 3 ได้

·                 สามารถตรวจสอบคุณภาพการให้รหัสโรคของผู้ให้รหัสระดับ 3 หรือผู้ชำนาญการให้รหัสระดับกลางได้

·        ควรมีประสบการณ์ทำงานให้รหัส ICD มาไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

 

 

 

ระบบ DRG และระเบียบกฎเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินผู้ป่วยสิทธิพิเศษ

 

ความหมาย :  การจัดกลุ่มโรคตามระบบ DRG และระเบียบกฎเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน

                      ผู้ป่วยโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ผู้ป่วยสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

                      ข้าราชการ  และผู้ป่วยประกันสังคม  ตามแต่ละกองทุนกำหนด  เพื่อให้คณะฯ

                       ได้รับเงินคืนตาม DRG อย่างเหมาะสม

 

ระดับที่ Œ

·        มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ DRG และกฎเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินผู้ป่วยโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ผู้ป่วยสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ  และผู้ป่วยประกันสังคม ขั้นพื้นฐาน

ระดับที่ 

·        มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับระดับที่ 1 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ

·        มีประสบการณ์ เข้าใจในระบบ DRG และกฎเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินได้ดีขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องควบคุม

·        มีทักษะ ความชำนาญ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาหน้าที่งานประจำวันได้

ระดับที่ Ž

·        มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับระดับที่ 2 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ

·        มีความเข้าใจระบบหรือขั้นตอนที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างต่อเนื่อง

·        มีทักษะ  ความชำนาญอย่างเพียงพอ   สามารถปฏิบัติงานที่ซับซ้อน ยุ่งยากได้

ระดับที่  

·        มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับระดับที่ 3 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ

·        มีการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ รู้จักพัฒนา ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

·        สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการจัดกลุ่ม DRG  เพื่อนำเสนอ  อุทธรณ์  ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

ระดับที่ 

·        มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับระดับที่ 4 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ

·        สามารถถ่ายทอด สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกได้

 

 

 

ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน

 

ความหมาย :   ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนประกอบด้วย แบบบันทึกของแพทย์เจ้าของไข้ที่

                        ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้เป็นเวชระเบียนที่ดี ใช้ประโยชน์ใน

                        การศึกษา, วิจัย, ประกอบการเบิกจ่ายเงินของแต่ละกองทุน และตรวจสอบ

                        คุณภาพจากภายในและภายนอก

 

ระดับที่ Œ

· รู้และจำแนกแบบบันทึกเวชระเบียนของทีมรักษาได้

· จัดเรียงเข้ารูปเล่มตามลำดับตามที่กำหนดได้

ระดับที่ 

· รู้และจำแนกเวชระเบียนสมบูรณ์และค้างสรุปได้

· รู้และเข้าใจรายงานผลทางห้องปฏิบัติการที่สำคัญที่ต้องมี

· จำแนกลายเซ็นแพทย์เจ้าของไข้และภาควิชาที่สังกัดได้ภายใต้การกำกับ ดูแล แนะนำ

ระดับที่ Ž

· รู้และจำแนกเวชระเบียน ได้ถูกต้อง

· จำแนกลายเซ็นแพทย์เจ้าของไข้และภาควิชาที่สังกัดได้ด้วยตนเอง

· มีความรู้เรื่องเวชระเบียนในภาพรวมเชื่อมต่อความรู้ดังกล่าวกับระบบงานอื่น ๆ ได้

ระดับที่ 

· มีทักษะ ความชำนาญในเรื่องความสมบูรณ์ของเวชระเบียน

· มีการสั่งสมความเชียวชาญในงาน พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ รู้จักพัฒนา ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระดับที่ 

· ถ่ายทอด สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาให้แก่บุคคล หน่วยงานภายใน/ภายนอกได้

 

 

 

 

 

 

บริหารจัดการระบบงานเอกสาร

 

ความหมาย  :  ความสามารถในการจำแนก คัดกรอง แจกจ่าย คิดวิเคราะห์ สรุปประเด็น สาระสำคัญ จัดทำหนังสือราชการและรายงาน  ตลอดจนติดตามงานจากหน่วยงานต่าง ๆ จัดระบบการจัดเก็บค้นหา ให้พร้อมใช้งาน รวมถึงการยืม การทำลายเอกสาร  ได้ตามระเบียบงานสารบรรณ  

 

ระดับที่  Œ

l         การจำแนก  คัดกรอง  แจกจ่าย หนังสือราชกาการจำแนก  คัดกรอง  แจกจ่าย หนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก  สรุปประเด็น สาระสำคัญ โดยมีข้อมูล หรือเหตุผลประกอบ และติดตามงาน  ตลอดจนจัดทำหนังสือราชการ ได้เพียงบางส่วน แต่ไม่สามารถสรุปรายงานการประชุมได้

ระดับที่  

l         การจำแนก  คัดกรอง  แจกจ่าย หนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก  สรุปประเด็น สาระสำคัญ โดยมีข้อมูล หรือเหตุผลประกอบ และติดตามงาน  ตลอดจนจัดทำหนังสือราชการ และรุปรายงานการประชุม   รวมทั้งสามารถจัดเก็บ  ค้นหา ข้อมูลสำหรับอ้างอิงได้โดยขอคำแนะนำจากทีมงาน หรือหัวหน้างาน

ระดับที่  Ž

l         การจำแนก  คัดกรอง  แจกจ่าย หนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก คิดวิเคราะห์  สรุปประเด็น สาระสำคัญ โดยมีข้อมูล หรือเหตุผลประกอบ และติดตามงาน  ตลอดจนจัดทำหนังสือราชการ สรุปรายงานการประชุม  วางแผนจัดระบบและรวบรวมข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลสำหรับอ้างอิงให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งสามารถพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากข้อผิดพลาดได้ด้วยตนเอง

ระดับที่  

l         การจำแนก  คัดกรอง  แจกจ่าย หนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก คิดวิเคราะห์  สรุปประเด็น สาระสำคัญ โดยมีข้อมูล หรือเหตุผลประกอบ และติดตามงาน  ตลอดจนจัดทำหนังสือราชการ สรุปรายงานการประชุม  วางแผนจัดระบบและรวบรวมข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลสำหรับอ้างอิงให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งสามารถพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองและไม่มีข้อผิดพลาด

l         ตั้งข้อสังเกตถึงข้อมูลที่ผิดปกติในรายงานหรือหนังสือราชการที่ได้รับจากหน่วยงานอื่นได้

l         เสนอวิธีการ  เทคนิคและขั้นตอนใหม่ ๆ  ในการปรับปรุงงานได้

ระดับที่  

l                                                                                   ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องแม่นยำจนเป็นแบบอย่างและ  สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้

l                                                                                   สามารถปรับระบบงานและประยุกต์ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ได้

 

 

 

เลขานุการ

 

ความหมาย  :   สนับสนุนงานของผู้บริหารเกี่ยวกับการนัดหมาย   แจ้งเตือน ประสานงาน          

                        ติดต่อสื่อสาร   การแก้ไขปัญหา  จัดเตรียมเอกสารสนับสนุนการประชุม  

                        บริหารจัดการประชุม  บันทึกและจดจำสิ่งต่าง ๆ  ตลอดจนจัดทำ  จัดเก็บ

                        เอกสาร   อำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ   และการเก็บความลับ 

ระดับที่  Œ

l                                                                                   สามารถนัดหมาย  แจ้งเตือน  ประสานงาน  ติดต่อสื่อสาร  จัดเตรียมเอกสารสนับสนุนการประชุม  

l                                                                                   มีความรู้ ความสามารถ ด้านโปรแกรม คอมพิวเตอร์พื้นฐาน  (MS  Office)

l                                                                                   มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  

ระดับที่  

l         สามารถนัดหมาย  แจ้งเตือน  ประสานงาน  ติดต่อสื่อสาร  จัดเตรียมเอกสารสนับสนุนการประชุม   มีทักษะในการบันทึกและจดจำสิ่งต่าง    รวมถึงการจัดทำ  จัดเก็บเอกสาร  และจัดลำดับความสำคัญของงานได้ โดยขอคำปรึกษาจากทีมงานและหัวหน้างาน

l          มีความรู้ ความสามารถ  และทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

l         มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม   และเก็บความลับได้บางส่วน

ระดับที่  Ž

l                                                                                   สามารถนัดหมาย  แจ้งเตือน  ประสานงาน  ติดต่อสื่อสาร  จัดเตรียมเอกสารสนับสนุนการประชุม   มีทักษะในการบันทึกและจดจำสิ่งต่าง    รวมถึงการจัดทำ  จัดเก็บเอกสาร การแก้ไขปัญหา และจัดลำดับความสำคัญของงานได้ด้วยตนเอง  แต่มีข้อผิดพลาดบ้าง 

l         มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

l         มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  อดทน และสามารถเก็บความลับได้เป็นอย่างดี

ระดับที่  

l         สามารถนัดหมาย  แจ้งเตือน  ประสานงาน  ติดต่อสื่อสาร  จัดเตรียมเอกสารสนับสนุนการประชุม  บริหารจัดการประชุม มีทักษะในการบันทึกและจดจำสิ่งต่าง    รวมถึงการจัดทำ  จัดเก็บเอกสาร การแก้ไขปัญหา และจัดลำดับความสำคัญของงานได้ด้วยตนเอง  โดยไม่มีข้อผิดพลาด 

l         คิดวางแผนการปฏิบัติงานด้วยวิธีการใหม่ ๆ  เพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน

ระดับที่  

·        สามารถนัดหมาย  แจ้งเตือน  ประสานงาน  ติดต่อสื่อสาร  จัดเตรียมเอกสารสนับสนุนการประชุม   บริหารจัดการประชุม  มีทักษะในการบันทึกและจดจำสิ่งต่าง    รวมถึงการจัดทำ  จัดเก็บเอกสาร การแก้ไขปัญหา และจัดลำดับความสำคัญของงาน ผลงานเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและผู้รับบริการ  จนเป็นแบบอย่างที่ดี  และเป็นที่ปรึกษาแก่ทีมงานได้ โดยไม่มีข้อผิดพลาด   

 

 

 

ความรู้ความเข้าใจในงาน

 

ความหมาย : มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งขั้นตอน วิธีการทำงาน อย่างถ่อง

                       แท้  มีความชำนาญ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้  และทักษะต่างๆ  ในการ

                       ปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จได้อย่าง    มีประสิทธิภาพ                

                

ระดับที่  Œ

§       ไม่มีความเข้าใจในระบบ  ขั้นตอน  หรือมาตรฐาน  การทำงานที่รับผิดชอบ  ไม่สามารถอธิบายได้ถึงปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่ผิดพลาด  หลีกเลี่ยงการรับรู้  การเปลี่ยนแปลงระบบ  หรือขั้นตอนการทำงานใหม่ๆ

ระดับที่  

§       มีความรู้ในระบบ  ขั้นตอน  หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  แต่ต้องซักถามหัวหน้างานหรือสมาชิกในทีมอยู่เสมอ  และพยายามทำความเข้าใจในระบบหรือขั้นตอนการทำงานใหม่ๆ

 

ระดับที่  Ž

§       เข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงกระบวนการ  ระบบ  ขั้นตอน  หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

       ที่รับผิดชอบ  และประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีในการปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง

ระดับที่  

§       มีความรู้  ความชำนาญในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี  สามารถนำความรู้  ประสบการณ์มาพัฒนาและปรับปรุงการทำงานได้

 

ระดับที่  

§       สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่มีให้กับเพื่อนร่วมงานได้

§       ผลการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐาน

§       เข้าใจปัญหาและผลที่เกิดขึ้นในการทำงานของหน่วยงานที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

 

   ความหมาย  :     รู้และเข้าใจมาตรฐาน หรือขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งสามารถใช้ความรู้ และ

                              ทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน

 

ระดับที่ Œ

ไม่รู้และไม่เข้าใจในมาตรฐาน หรือขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบ และหลีกเลี่ยงการรับรู้การเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน หรือขั้นตอนการทำงานใหม่ ๆ

ระดับที่ 

รู้และพยายามทำความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐาน/ ขั้นตอนการทำงานและปฏิบัติได้ถูกต้อง

ระดับที่ Ž

เข้าใจมาตรฐาน หรือกระบวนการ/ ขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี และสามารถใช้ความรู้ที่มีในการปฏิบัติงานให้สำเร็จได้

ระดับที่ 

มีความรู้ความชำนาญ ในมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสามารถใช้ความรู้พัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการ/ ขั้นตอนการทำงาน ที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี

ระดับที่ 

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่มีแก่ผู้ร่วมงาน เป็นแบบอย่าง และสามารถกระตุ้น/ โน้มน้าว ให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด