Home -- Competency

 ความถูกต้องแม่นยำ

การบริการที่ดี

ความสามารถในการ
ปรับตัว

การบริหารจัดการระบบ
งานเอกสาร

การจัดลำดับความ
สำคัญของงาน

เลขานุการ

ความรู้ความเข้าใจ
ในงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การคัดกรองผู้ป่วย

ความรอบรู้ของข้อมูล
ข่าวสาร

เวชระเบียนค้างสรุป

ใบชันสูตรบาดแผล/
พลิกศพ

รายงานและวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ

การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

การสืบค้นข้อมูล

การให้รหัส ICD-10 และICD-9 CM

ระบบ DRG และระเบียบ
กฎเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ผู้ป่วยสิทธิพิเศษ

การสืบค้นข้อมูล

ความหมาย  :  มีความพยายามที่จะเข้าถึงประเด็น ปัญหาหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นต่องานในหน้าที่รวมถึงการสืบค้น

ระดับที่  1

- รู้ระบบข้อมูลและแหล่งที่ต้องการสืบค้น
- ให้ข้อมูลที่มีอยู่ หรือหาจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

ระดับที่  2

- สืบค้นข้อมูลอย่างง่าย  โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
-
มีความรู้เรื่อง ICD เบื้องต้น
-ใช้คำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย

ระดับที่  3 - สามารถจำกัดขอบเขตของการสืบค้นให้ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์- มีความรู้เรื่อง ICD สามารถให้รหัสโรค/ผ่าตัดและหัตถการที่ไม่ซับซ้อนได้- ใช้คำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน
ระดับที่  4 - สืบค้นข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้น- สูงช่วยในการสืบค้น
-
จัดเก็บผลการสืบค้นอย่างเป็นระบบ
-
วางระบบการสืบค้น เพื่อให้มีข้อมูลทันเหตุการณ์
-
สามารถแนะนำความรู้เรื่อง  ICD ได้
ระดับที่  5 - ประยุกต์ใช้  ICD ในการสืบค้นข้อมูล- สามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลภายนอก
-
ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้ผู้อื่นได้

การให้รหัส ICD-10 และ ICD – 9 CM

ความหมาย  :        ความรู้ความชำนาญในการให้รหัสโรค ICD-10 และ รหัสหัตถการและการผ่าตัด ICD-9-CMตามคู่มือ การให้รหัส และคู่มือ Standard Coding Guideline เพื่อให้ได้ข้อมูลทางคลินิกใช้ประกอบการเบิกจ่ายตามระบบ DRG อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ระดับที่  1

- มีความรู้พื้นฐานศัพท์แพทย์  ภาษาอังกฤษ  และภาษาที่ใช้ใน ICD หรือผ่านการศึกษาหลักสูตรเวชสถิติ หรืออบรมหลักการใช้ ICD ระยะสั้น  - สามารถให้รหัส ICD อ่าน และเข้าใจเนื้อหาในเวชระเบียนอย่างง่ายได้ โดยอยู่ในการดูแล กำกับ แนะนำของผู้ให้รหัสระดับที่สูงกว่า

ระดับที่  2

-มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ให้รหัสระดับที่ 1 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมหรือ แตกต่าง
- สามารถให้รหัส ICD ได้ด้วยตนเอง อ่านและเข้าใจเนื้อหาในเวชระเบียน
ได้บางส่วน  อยู่ภายใต้การตรวจสอบความถูกต้องการให้รหัส
ของผู้ให้รหัสระดับที่สูงกว่า

ระดับที่  3

สามารถอ่าน ค้นหา และเข้าใจเนื้อหาในเวชระเบียนผู้ป่วยทั้งหมด
ให้รหัส ICD สำหรับโรคต่าง ๆ ที่ปรากฏในเวชระเบียนตรงตามกฎการ ใช้รหัสแต่ละรหัส 
-มีความสามารถปรับตัว ใช้รหัสในระบบที่แตกต่าง หรือใช้ระบบรหัสที่เปลี่ยนแปลงใหม่ได้-มีความตั้งใจในการพัฒนาฝีมือการให้รหัส  เพื่อยกระดับความถูกต้องของการให้รหัสให้สูงที่สุด-มีความสามารถอ่านตำราทางการแพทย์ได้เข้าใจ  และสามารถค้นหารายละเอียดของโรค  สาเหตุของโรค  พยาธิสภาพของโรคต่าง ๆ จากตำราทางการแพทย์ได้
- สามารถบอกข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจบันทึกเวชระเบียนของแพทย์ได้
- สามารถสอบถามข้อสงสัย ข้อมูลที่ขาดตกบกพร่อง เพิ่มเติมจากแพทย์ผู้บันทึกเวชระเบียนได้
-สามารถเสนอแนะแนวทางการบันทึกข้อมูลที่ดี ให้กับแพทย์ผู้บันทึกเวชระเบียนได้

ระดับที่  4

-มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ให้รหัสระดับที่และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมหรือ
แตกต่าง
-สามารถให้รหัส ICD ในกรณีผู้ป่วยโรคสลับซับซ้อนหรือเวชระเบียนที่มีข้อมูลมากได้ถูกต้อง-สามารถจำแนกการบันทึกสาเหตุการตายที่ผิดพลาดและการบันทึก
เวชระเบียน
ที่ผิดพลาดได้อย่างแม่นยำ และสามารถบอกสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นและ เสนอแนวทางแก้ไขได้
-สามารถตรวจสอบการให้รหัสของผู้ให้รหัสระดับที่ 3 ตามกฎเกณฑ์ทุกข้อของ ICD
-มีความสามารถให้รหัสได้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ โดยมีระดับความผิดพลาดน้อยมาก
-
ควรมีประสบการณ์ทำงานให้รหัส ICD มาไม่น้อยกว่า 2 ปี- มีความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ และพยาธิวิทยาของโรคต่างๆ

 

ระดับที่  5

- มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ชำนาญการให้รหัสระดับที่และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม หรือแตกต่าง
-
สามารถให้รหัส ICD ในกรณีผู้ป่วยโรคเฉพาะทางต่างๆหรือเวชระเบียน ที่มีปัญหามากได้ถูกต้อง
-สามารถถ่ายทอดความรู้  เป็นครูสอนผู้ให้รหัสระดับที่ 3 ได้
- สามารถตรวจสอบคุณภาพการให้รหัสโรคของผู้ให้รหัสระดับ 3 หรือผู้ชำนาญการให้รหัสระดับกลางได้
-ควรมีประสบการณ์ทำงานให้รหัส ICD มาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ระบบ DRG และระเบียบกฎเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินผู้ป่วยสิทธิพิเศษ

ความหมาย  :  การจัดกลุ่มโรคตามระบบ DRG และระเบียบกฎเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินผู้ป่วยโครงการประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า ผู้ป่วยสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ และผู้ป่วยประกันสังคม ตามแต่ละกองทุนกำหนดเพื่อให้คณะฯ ได้รับเงินคืนตาม DRG อย่างเหมาะสม

 

ระดับที่  1

- มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ DRG และกฎเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินผู้ป่วยโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ผู้ป่วยสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ และผู้ป่วยประกันสังคม ขั้นพื้นฐาน

ระดับที่  2

- มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับระดับที่ 1 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม
มีประสบการณ์ เข้าใจในระบบ DRG และกฎเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินได้ดีขึ้น
- สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องควบคุม
-
มีทักษะ ความชำนาญ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหา
หน้าที่งานประจำวันได้

ระดับที่  3

- มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับระดับที่ 2 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ     1.1 มีความเข้าใจระบบหรือขั้นตอนที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างต่อเนื่อง     1.2 มีทักษะ  ความชำนาญอย่างเพียงพอ   สามารถปฏิบัติงานที่ซับซ้อน ยุ่งยากได้

ระดับที่  4

- มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับระดับที่ 3 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ     1.1 มีการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ รู้จักพัฒนา ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น     1.2 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการจัดกลุ่ม DRG  เพื่อนำเสนอ  อุทธรณ์  ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

ระดับที่  5

- มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับระดับที่ 4 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ     1.1 สามารถถ่ายทอด สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกได้