จำนวนและร้อยละ ผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามวัยและเพศ ปีงบประมาณ 2548 
เดือน วัยและเพศ       จำนวน
ชาย  หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
ตุลาคม 809 1,157 357 311 2,634
พฤศจิกายน 844 1,199 355 271 2,669
ธันวาคม 855 1,175 321 318 2,669
มกราคม 891 1,262 382 302 2,837
กุมภาพันธ์ 790 1,102 323 273 2,488
มีนาคม 921 1,252 370 289 2,832
เมษายน 773 1,133 340 238 2,484
พฤษภาคม 917 1,231 335 257 2,740
มิถุนายน 931 1,237 365 327 2,860
กรกฎาคม 921 1,218 381 308 2,828
สิงหาคม 998 1,251 360 291 2,900
กันยายน 894 1,316 361 284 2,855
รวม 10,544 14,533 4,250 3,469 32,796
ร้อยละ 32.15 44.31 12.96 10.58 100.00
จำนวน ผู้ใหญ่ 25,077 เด็ก 7,719
ร้อยละ 76.46 23.54