จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วยปีงบ 2548
ward หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
10/13 I.C.U 1 13 145 4 5 0 0 0 0 0 0 167
11/13 I.C.U 2 356 16 1 0 0 1 1 0 0 0 375
2/13 N.I.C.U. 0 5 0 294 0 0 0 0 0 0 299
2/4 NURSERY 0 0 0 2,643 0 0 0 0 0 0 2,643
3/13 P.I.C.U 0 12 0 103 1 0 0 0 0 0 116
3/4 R.C.U 110 0 0 0 0 0 1 0 0 0 111
4/13 ไข้หวัดนก 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4/8 จิตเวช 11 1 0 12 44 0 0 376 0 0 444
5/13 เด็ก 1 1 16 0 1,149 0 0 0 0 0 0 1,166
5/8 เด็ก 2 0 13 1 882 0 1 0 0 0 0 897
6/13 ตา 53 22 0 0 8 1,796 0 0 0 0 1,879
6/8 นรีเวช 94 78 1,399 1 3 0 2 0 0 0 1,577
7/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 24 411 69 2 131 284 22 0 1 0 944
7/8 พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 21 600 1 0 0 0 5 0 0 0 627
8/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 541 240 5 0 13 104 0 0 0 0 903
8/8 พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 684 3 0 0 0 0 0 0 0 0 687
9/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 193 229 73 2 103 188 17 0 0 0 805
ENT พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 15 4 1 0 1 0 3 0 0 0 24
EYE พิเศษเด็ก 4 35 12 957 1 8 0 0 0 0 1,017
GEN10 พิเศษทั่วไป 12 153 256 1 30 47 4 0 0 0 503
GEN12 พิเศษนรีเวช 3 3 557 0 0 0 0 0 0 0 563
GEN7 พิเศษสูติกรรม 0 0 407 0 0 0 0 0 0 0 407
H5N1 ศัลยกรรมชาย 1 8 1,326 0 0 2 3 7 0 0 0 1,346
I-131 ศัลยกรรมชาย 2 194 1,057 0 0 1 1 8 0 0 0 1,261
ICU ศัลยกรรมเด็ก 0 629 0 12 0 0 4 0 0 0 645
ICU2 ศัลยกรรมประสาท 3 407 0 0 1 1 11 0 0 0 423
LR ศัลยกรรมหญิง 7 1,297 3 0 0 0 5 0 0 0 1,312
NICU สูติกรรม 0 6 576 1 0 0 0 0 0 0 583
NSURG หน่วยสลายนิ่ว 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
NURSY ห้องคลอด 0 0 2,525 0 0 0 0 0 0 0 2,525
P1 หู คอ จมูก 4 18 0 1 1,635 13 1 0 0 1 1,673
P2 ออร์โธฯ ชาย 332 86 1 0 17 28 728 1 0 0 1,193
PICU ออร์โธฯ หญิง 284 413 0 11 4 7 703 0 0 0 1,422
PS อายุกรรมหญิง 1,424 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1,429
PSURG อายุรกรรมชาย 1 1,323 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,329
RCU อายุรกรรมชาย 2 478 1 0 0 1 0 0 1 0 0 481
TR อุบัติเหตุ 0 787 0 0 0 1 76 0 0 0 864
U_NIW ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 153 0 153
รวม 6,193 8,024 5,893 6,076 1,996 2,483 1,598 378 154 1 32,796