จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชา ในแต่ละเดือน ปีงบประมาณ 2548              
ภาควิชา/เดือน  ม.ค.-48 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  
อายุรศาสตร์ 530 446 511 518 515 542  
ศัลยศาสตร์ 715 590 697 597 680 715  
สูติศาสตร์ 253 228 256 224 225 249  
นรีเวชวิทยา  253 226 258 215 254 219  
กุมารเวชศาสตร์ 546 486 508 429 464 561  
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 171 165 173 169 162 190  
จักษุวิทยา 189 184 215 177 234 236  
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 144 120 155 119 154 115  
จิตเวชศาสตร์ 25 30 40 29 35 23  
รังสีวิทยา 11 13 19 7 16 10  
ทันตกรรม   1 0  
รวม 2,837 2,488 2,832 2,484 2,740 2,860    
สลายนิ่ว* 0 0 0 0 1 0    
RT* 0 0 0 0 0 0    
ยกเว้น* 2,837 2,488 2,832 2,484 2,739 2,860    
   
ภาควิชา/เดือน  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.-47 พ.ย. ธ.ค. รวม  
อายุรศาสตร์ 537 576 542 459 461 556 6,193  
ศัลยศาสตร์ 738 744 671 635 653 589 8,024  
สูติศาสตร์ 261 270 280 281 244 235 3,006  
นรีเวชวิทยา  220 220 271 239 253 259 2,887  
กุมารเวชศาสตร์ 552 504 506 509 507 504 6,076  
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 171 152 166 154 174 149 1,996  
จักษุวิทยา 176 241 235 194 200 202 2,483  
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 125 145 146 118 129 128 1,598  
จิตเวชศาสตร์ 37 38 26 29 33 33 378  
รังสีวิทยา 11 10 12 16 15 14 154  
ทันตกรรม 0 0 0 0 0 0 1  
รวม 2,828 2,900 2,855 2,634 2,669 2,669 32,796  
สลายนิ่ว* 0 0 0 0 0 1 2  
RT* 0 0 0 0 0 0 0  
ยกเว้น* 2,828 2,900 2,855 2,634 2,669 2,668 32,794