จำนวนผู้ป่วยถึงแก่กรรมในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2548          
 
ภาควิชา/เดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม อัตราตายของภาควิชา  
อายุรศาสตร์ 37 24 40 31 25 31 38 37 43 37 40 38 421 6.80   6189
ศัลยศาสตร์ 19 22 19 25 16 18 25 19 22 32 26 21 264 3.30   8009
สูติศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00   3005
นรีเวชวิทยา  4 1 1 2 1 2 1 3 1 5 2 3 26 0.90   2894
กุมารเวชศาสตร์ 4 8 19 4 7 19 9 10 9 9 6 8 112 1.84   6081
โสต นาสิก ลาริงซ์ 2 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 8 0.40   2000
จักษุวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00   2484
ออร์โธปิดิกส์ 1 1 1 3 0 1 0 0 0 1 1 0 9 0.56   1604
จิตเวชศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00   378
อื่น ๆ 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2     157
ฉุกเฉิน 9 6 14 5 5 4 11 8 2 7 8 7 86     0
รวม 76 65 96 70 54 75 86 77 77 92 83 77 928     32801
อัตราตายรวม                                
ของผู้ป่วยใน        
โรงพยาบาล (%) 2.54 2.17 3.07 2.29 1.97 2.51 2.98 2.52 2.62 3.01 2.59 2.45 2.56    
admit 2634 2669 2669 2837 2488 2833 2485 2740 2860 2828 2901 2857 32801