ผู้ป่วยนอกทั้งหมด   ผู้ป่วยนอก-ในเวลา   ผู้ป่วยนอก-นอกเวลา   ผู้ป่วยใน-วัยและเพศ   ผู้ป่วยใน-หอผู้ป่วย   ผู้ป่วยใน-ภาควิชา   เด็กคลอด   ถึงแก่กรรม   ผู้ป่วยจำหน่าย   อัตราครองเตียง   ผ่าตัด