จำนวนและร้อยละ ผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามวัยและเพศ ปีงบประมาณ 2550
เดือน วัยและเพศ       จำนวน
ชาย  หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
ตุลาคม 976 1,358 398 309 3,041
พฤศจิกายน 1,020 1,310 380 267 2,977
ธันวาคม 907 1,249 355 260 2,771
มกราคม 996 1,416 383 291 3,086
กุมภาพันธ์ 947 1,250 330 276 2,803
มีนาคม 995 1,278 385 305 2,963
เมษายน 868 1,243 364 266 2,741
พฤษภาคม 955 1,273 378 295 2,901
มิถุนายน 1,019 1,270 363 314 2,966
กรกฎาคม 952 1,282 365 304 2,903
สิงหาคม 987 1,248 359 288 2,882
กันยายน 959 1,284 381 299 2,923
รวม 11,581 15,461 4,441 3,474 34,957
ร้อยละ 33.13 44.23 12.70 9.94 100.00
จำนวน ผู้ใหญ่ 27,042 เด็ก 7,915
ร้อยละ 77.36 22.64