จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชา ในแต่ละเดือน ปีงบประมาณ 2550          
ภาควิชา/เดือน  ต.ค.-49 พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-50 ก.พ. มี.ค.  
อายุรศาสตร์ 488 505 474 532 462 485  
ศัลยศาสตร์ 773 786 707 763 710 755  
สูติศาสตร์ 266 232 225 262 257 253  
นรีเวชวิทยา  292 299 262 326 272 279  
กุมารเวชศาสตร์ 530 468 469 518 477 500  
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 199 218 185 195 160 193  
จักษุวิทยา 280 266 283 300 268 272  
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 176 156 129 153 162 195  
จิตเวชศาสตร์ 30 36 30 25 25 26  
รังสีวิทยา 7 11 7 12 10 5  
ทันตกรรม 0 0 0 0 0 0  
รวม 3,041 2,977 2,771 3,086 2,803 2,963  
สลายนิ่ว* 0 0 0 0 0 0    
ไตเทียม*      
ยกเว้น* 3,041 2,977 2,771 3,086 2,803 2,963    
   
ภาควิชา/เดือน  เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม  
อายุรศาสตร์ 432 500 465 491 475 498 5,807  
ศัลยศาสตร์ 663 752 760 744 714 696 8,823  
สูติศาสตร์ 232 226 265 254 237 285 2,994  
นรีเวชวิทยา  296 270 254 260 286 258 3,354  
กุมารเวชศาสตร์ 446 498 535 520 501 547 6,009  
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 215 184 182 184 179 173 2,267  
จักษุวิทยา 269 257 298 225 301 272 3,291  
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 153 182 166 183 154 175 1,984  
จิตเวชศาสตร์ 26 25 25 28 29 14 319  
รังสีวิทยา 9 7 16 14 6 5 109  
ทันตกรรม 0 0 0 0 0 0 0  
รวม 2,741 2,901 2,966 2,903 2,882 2,923 34,957  
สลายนิ่ว* 2 0 0 0 0 0 2  
ไตเทียม*   5 12 18 5 3 43  
ยกเว้น* 2,739 2,896 2,954 2,885 2,877 2,920 34,912