จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามหอผู้ป่วยและภาควิชา ปีงบประมาณ 2550
ward ward med sur obs ped ent eye orth psy rad oth total
ICU I.C.U 1 1 127 3 0 1 0 0 0 0 0 132
ICU2 I.C.U 2 442 15 4 0 0 0 1 0 0 0 462
NICU N.I.C.U. 0 4 0 347 0 1 0 0 0 0 352
NICU2 N.I.C.U.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
NURSY NURSERY 0 0 0 2,612 0 0 0 0 0 0 2,612
PICU P.I.C.U 0 8 0 92 0 0 0 0 0 0 100
RCU R.C.U 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143
2/13 จิตเวช 6 1 0 0 1 1 0 315 0 0 324
P1 เด็ก 1 0 21 0 954 8 0 0 0 0 0 983
P2 เด็ก 2 0 26 0 966 2 6 2 0 0 0 1,002
EYE ตา 6 13 0 2 4 2,287 0 0 0 0 2,312
NEPHR ไตเทียม 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
8/8 นรีเวช 207 85 1,614 1 0 0 0 0 1 0 1,908
GEN7 พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 22 463 13 1 83 202 13 1 0 0 798
6/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 12 656 0 1 0 0 4 0 0 0 673
GEN10 พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 570 108 0 3 3 6 2 0 0 0 692
8/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 475 2 0 0 0 0 0 0 0 0 477
7/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 223 503 211 3 243 610 20 0 0 0 1,813
GEN12 พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 194 256 9 0 31 55 13 0 0 0 558
PS พิเศษเด็ก 0 102 10 994 2 8 2 0 0 0 1,118
4/8 พิเศษทั่วไป 12 166 377 0 24 54 9 0 0 0 642
7/8 พิเศษนรีเวช 0 1 629 0 0 0 1 0 0 0 631
6/8 พิเศษสูติกรรม 0 4 404 0 0 0 0 0 0 0 408
BURN ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50
3/13 ศัลยกรรมชาย 1 7 1,261 0 0 2 0 9 0 0 0 1,279
5/13 ศัลยกรรมชาย 2 8 1,152 0 0 5 0 9 1 0 0 1,175
PSURG ศัลยกรรมเด็ก 0 715 0 24 1 0 5 0 0 0 745
NSURG ศัลยกรรมประสาท 0 542 0 0 0 0 2 0 0 0 544
4/13 ศัลยกรรมหญิง 6 1,337 3 0 0 0 4 0 0 0 1,350
5/8 สูติกรรม 4 107 577 1 0 0 1 0 0 0 690
LR ห้องคลอด 0 0 2,493 0 0 0 0 0 0 0 2,493
ENT หู คอ จมูก 11 46 0 0 1,832 18 1 1 0 0 1,909
2/4 ออร์โธฯ ชาย 315 124 0 1 11 25 940 0 0 0 1,416
3/4 ออร์โธฯ หญิง 76 295 1 6 12 17 891 0 0 0 1,298
11/13 อายุกรรมหญิง 1,164 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,167
9/13 อายุรกรรมชาย 1 1,437 3 0 0 1 0 1 1 0 0 1,443
10/13 อายุรกรรมชาย 2 440 1 0 0 0 0 0 0 0 0 441
TR อุบัติเหตุ 2 626 0 0 1 1 54 0 0 0 684
I-131 ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 108
รวม 5,807 8,823 6,348 6,009 2,267 3,291 1,984 319 109 0 34,957