จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย จำแนกตามหอผู้ป่วยและภาควิชา ปีงบประมาณ 2550
ward ward med sur obs ped ent eye orth psy rad other total
ICU I.C.U 1 0 123 3 0 2 0 1 0 0 0 129
ICU2 I.C.U 2 164 9 5 1 0 0 2 0 0 0 181
NICU N.I.C.U. 0 0 0 98 0 1 0 0 0 0 99
NICU2 N.I.C.U.2 0 0 0 240 0 2 0 0 0 0 242
NURSY NURSERY 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
PICU P.I.C.U 0 10 0 51 0 0 0 0 0 0 61
RCU R.C.U 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142
2/13 จิตเวช 4 1 0 0 2 1 0 328 0 0 336
P1 เด็ก 1 0 14 0 934 1 1 0 0 0 0 950
P2 เด็ก 2 0 24 0 1,089 0 1 0 0 0 0 1,114
EYE ตา 6 4 0 1 3 2,208 0 0 0 0 2,222
NEPHR ไตเทียม 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
8/8 นรีเวช 205 64 1,486 0 5 1 1 0 0 0 1,762
GEN7 พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 3 680 41 24 118 229 29 3 0 0 1,127
6/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 1 969 0 1 0 0 2 0 0 0 973
GEN10 พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 697 197 0 0 8 10 3 0 0 0 915
8/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 609 1 0 0 0 0 0 0 0 0 610
7/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 176 433 209 3 241 625 16 0 0 0 1,703
GEN12 พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 155 189 16 6 30 53 12 0 0 0 461
PS พิเศษเด็ก 0 121 20 1,086 0 9 0 0 0 0 1,236
4/8 พิเศษทั่วไป 8 301 711 228 38 68 4 0 0 0 1,358
7/8 พิเศษนรีเวช 0 0 1,342 668 0 0 0 0 0 0 2,010
6/8 พิเศษสูติกรรม 0 4 1,217 871 0 0 0 0 0 0 2,092
BURN ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 58 0 0 0 1 0 0 0 0 59
3/13 ศัลยกรรมชาย 1 5 1,124 0 0 4 0 2 0 0 0 1,135
5/13 ศัลยกรรมชาย 2 7 1,070 0 0 1 0 1 0 0 0 1,079
PSURG ศัลยกรรมเด็ก 0 683 0 3 0 1 0 0 0 0 687
NSURG ศัลยกรรมประสาท 0 480 0 0 1 0 0 0 0 0 481
4/13 ศัลยกรรมหญิง 6 1,324 0 0 1 0 0 0 0 0 1,331
5/8 สูติกรรม 3 86 1,222 719 0 1 0 0 0 0 2,031
LR ห้องคลอด 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 68
ENT หู คอ จมูก 30 24 0 1 1,787 22 0 0 0 0 1,864
2/4 ออร์โธฯ ชาย 309 63 0 1 6 24 1,034 0 0 0 1,437
3/4 ออร์โธฯ หญิง 88 194 1 4 8 9 830 0 0 0 1,134
11/13 อายุกรรมหญิง 1,217 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1,219
9/13 อายุรกรรมชาย 1 1,440 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1,442
10/13 อายุรกรรมชาย 2 521 1 0 0 0 0 0 0 0 0 522
TR อุบัติเหตุ 2 554 0 0 1 1 44 0 0 0 602
I-131 ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 108
รวม 5,825 8,805 6,341 6,030 2,257 3,268 1,985 331 108 0 34,950