จำนวนทารกที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2550
เดือน ทารกเกิดมีชีพ ทารกเกิดไร้ชีพ รวม เด็กอ่อนถึงแก่กรรม รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ตุลาคม 131 124 1 3 259 0 0 0
พฤศจิกายน 117 96 0 1 214 3 0 3
ธันวาคม 105 107 0 0 212 2 0 2
มกราคม 135 110 0 0 245 2 0 2
กุมภาพันธ์ 118 116 0 0 234 0 2 2
มีนาคม 123 108 2 0 233 0 0 0
เมษายน 111 109 1 0 221 0 0 0
พฤษภาคม 114 99 2 0 215 1 1 2
มิถุนายน 127 122 1 3 253 0 1 1
กรกฎาคม 123 113 0 0 236 0 1 1
สิงหาคม 115 109 0 0 224 0 0 0
กันยายน 135 132 0 0 267 1 0 1
รวม 1,454 1,345 7 7 2,813 9 5 14
หมายเหตุ เด็กอ่อนถึงแก่กรรม หมายถึงเด็กที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แล้วเสียชีวิตภายใน 28 วัน