จำนวนผู้ป่วยถึงแก่กรรมในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2550  
   
ภาควิชา/เดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม อัตราตายของภาควิชา หน้า41
อายุรศาสตร์ 33 25 27 40 28 36 35 32 35 33 42 34 400 #DIV/0! อายุรศาสตร์
ศัลยศาสตร์ 29 24 31 14 24 33 13 17 31 20 26 14 276 #DIV/0! ศัลยศาสตร์
สูติศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 #DIV/0! สูติศาสตร์
นรีเวชวิทยา  3 1 4 3 2 2 2 1 3 0 1 3 25 #DIV/0! นรีเวชวิทยา 
กุมารเวชศาสตร์ 10 14 11 10 7 7 5 11 6 8 4 7 100 #DIV/0! กุมารเวชศาสตร์
โสต นาสิก ลาริงซ์ 1 0 3 2 1 0 1 0 3 0 1 0 12 #DIV/0! โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
จักษุวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! จักษุวิทยา
ออร์โธปิดิกส์ 1 2 2 3 1 1 0 2 2 0 2 0 16 #DIV/0! ออร์โธปิดิกส์
จิตเวชศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! จิตเวชศาสตร์
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   รังสีวิทยา
ฉุกเฉิน 9 8 4 8 10 7 9 8 16 11 8 10 108   รวม 31857
รวม 86 74 82 80 73 86 65 71 96 72 84 69 938   814
อัตราตายรวม                             2.56
ของผู้ป่วยใน      
โรงพยาบาล (%) 2.53 2.22 2.81 2.33 2.25 2.67 2.04 2.17 2.70 2.10 2.64 2.02 2.37  
admit 3041 2977 2771 3086 2803 2963 2741 2901 2966 2903 2882 2922 34956