จำนวนเตียงผู้ป่วยจำแนกตามประเภทและหอผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2550
จำนวนเตียง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 49 31 ธันวาคม  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  30 กันยายน 50
หอผู้ป่วย สามัญ พิเศษ สามัญ พิเศษ สามัญ พิเศษ สามัญ พิเศษ สามัญ พิเศษ
I.C.U. 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -
N.I.C.U. 15 - 15 - 15 - 15 - 15 -
Moderate care 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -
Nursery 15 - 15 - 15 - 15 - 15 -
P.I.C.U. 8 - 8 - 8 - 8 - 8 -
พิเศษเด็ก - 19 - 19 - 19 - 19 - 19
เด็ก 1 30 - 30 - 30 - 30 - 30 -
เด็ก 2 32 - 32 - 32 - 32 - 32 -
ศัลยกรรมชาย 1 40 - 40 - 40 - 40 - 40 -
ศัลยกรรมชาย 2 40 - 40 - 40 - 40 - 40 -
ศัลยกรรมหญิง 40 - 40 - 40 - 40 - 40 -
พิเศษศัลยกรรม (ฉบ 8) - 23 - 23 - 23 - 23 - 23
ศัลยกรรมประสาท 25 - 25 - 25 - 25 - 25 -
ศัลยกรรมเด็ก 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -
ไฟไหม้และน้ำร้อนลวก 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -
อายุรกรรมชาย 1 40 - 40 - 40 - 40 - 40 -
อายุรกรรมชาย 2 16 - 16 - 16 - 16 - 16 -
R.C.U 16 - 16 - 16 - 16 - 16 -
อายุรกรรมหญิง 40 - 40 - 40 - 40 - 40 -
พิเศษอายุรกรรม (ฉบ 10) - 21 - 21 - 21 - 21 - 21
พิเศษ Private 1 (ฉบ 11) - 22 - 22 - 22 - 22 - 22
ตา 24 6 24 6 24 6 24 6 24 6
หู คอ จมูก 26 6 26 6 26 6 26 6 26 6
กระดูกและข้อชาย 30 9 30 9 30 9 30 9 30 9
กระดูกและข้อหญิง 30 6 30 6 30 6 30 6 30 6
สูติกรรม 30 - 30 - 30 - 30 - 30 -
พิเศษสูติกรรม - 16 - 16 - 16 - 16 - 16
นรีเวช 34 - 34 - 34 - 34 - 34 -
พิเศษนรีเวช - 18 - 18 - 18 - 18 - 18
อุบัติเหตุ 24 2 24 2 24 2 24 2 24 2
จิตเวช 14 6 14 6 14 6 14 6 14 6
พิเศษทั่วไป - 19 - 19 - 19 - 19 - 19
ไอโอดีน-131 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 - 21 - 21 - 21 - 21 - 21
พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 - 23 - 23 - 23 - 23 - 23
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 - 11 - 11 - 11 - 11 - 12
รวมสามัญ/พิเศษ 624 230 624 230 624 230 624 230 624 231
รวมทั้งหมด 854 854 854 854 855