ผู้ป่วยนอกทั้งหมด   ผู้ป่วยนอก-ในเวลา   ผู้ป่วยนอก-นอกเวลา   ผู้ป่วยใน-แยกเพศ   ผู้ป่วยใน-แยกภาค   ผู้ป่วยใน-แยกหอ   จำหน่าย   เด็กคลอด   ถึงแก่กรรม   วันนอน-แยกหอ   วันนอน-แยกภาค   อัตราครองเตียง   จำนวนเตียง