ความหมายของเวชระเบียน

     เวชระเบียน (medical record) หมายถึง เอกสารทางการแพทย์ทุกประเภทที่ใช้บันทึกและเก็บ รวบรวมเรื่องราวประวัติของผู้ป่วยทั้งประวัติส่วนตัว  ประวัติ   ครอบครัว ประวัติการแพ้ยา เอกสารการ ยินยอมให้ทำการรักษาพยาบาล ประวัติ การเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบันข้อมูลบ่งชี้ เฉพาะของบุคคล การรักษาพยาบาล   ค่ารักษาพยาบาล ผลจากห้องปฏิบัติการ ผลการชันสูตรบาดแผลหรือพลิกศพ ผลการบันทึกค่าทั้งที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพหรือเครื่องมืออื่นใดจากอุปกรณ์เครื่องมือใน  สถานบริการสาธารณสุขหรือเครื่องมือทางการแพทย์ทุกประเภทหรือ  เอกสารการบันทึกการกระทำ ใดๆ ที่เป็นการสั่งการรักษา การปรึกษาเพื่อการรักษา พยาบาลการส่งต่อผู้ป่วยไปทำการรักษาที่อื่น การรับผู้ป่วยรักษาต่อการกระทำตาม คำสั่งของผู้มีอำนาจ  ในการรักษาพยาบาลตามที่สถานบริการ
สาธารณสุขกำหนดไว้เอกสารอื่นๆที่ใช้ประกอบ เพื่อการตัดสินใจทางการแพทย์เพื่อการประสานงาน  ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และเอกสารอื่นใด  ที่ทางองค์การอนามัยโลกหรือสถานบริการ สาธารณสุข กำหนดไว้ว่าเป็นเอกสารทางเวชระเบียนหมายถึงชื่อของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัด ทำเอกสารดังกล่าว การเก็บรวบรวม การค้นหา การบันทึก การแก้ไข การให้รหัสโรค การจัดทำรายงานทางการแพทย์ การนำมาจัดทำสถิติผู้ป่วยการนำมาเพื่อการศึกษาวิจัยหรือเพื่อการ
อื่นใดก็ตามที่สถานบริการสาธารณสุขกำหนดนอกจากนี้ยังรวมถึงเอกสารทางการแพทย์ที่อยู่ใน
รูปแบบสื่อดิจิตอลหรือระบบอิเลคทรอนิกส์ (Electronic Medical Record : EMR)
ซึ่งเป็นรูปแบบของเวชระเบียนที่มีการ พัฒนาขึ้นในปัจจุบัน