โครงสร้างองค์กร งานเวชระเบียน

#
 1. คณะแพทยศาสตร์

 2. สำนักงานพันธกิจเพื่อสังคม

 3. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 4. ฝ่ายอำนวยการโรงพยาบาล

 5. งานเวชระเบียน

  1. 1. หน่วยทะเบียนเวชระเบียน

   1. หมวดผู้ป่วยนอก
    1.บริการทำบัตร รพ.

    1.1 ห้องบัตร อาคารสูติกรรม

    1.2 ห้องบัตร ER อาคาร สธ.

    1.3 ห้องบัตร อาคารศรีเวชฯ

    2.ตรวจสอบสิทธิ/รับรองสิทธิ์

    2.1 ผู้ป่วยประกันสังคม

    2.2 ผู้ป่วย Refer

    2.3 ผู้ป่วยสิทธิจ่ายตรง (กบก. อปท. กทม.)

    3.บริกาารตรวจสุขภาพ

    3.1 รายกลุ่ม

    3.2 ประกันสังคม ม.อ.

    4.บริหารจัดการแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก

    4.1 ระบบยืม-คืนแฟ้ม

    4.2 ค้นหา นำส่ง จัดเก็บแฟ้ม

    5.ตอบกลับใบ Refer
    6.ขอประวัติรักษาต่อ(C plus)

   2. หมวดผู้ป่วยใน
    1.ลงทะเบียนรับผู้ป่วยใน
    2.บริหารจัดการแฟ้มผู้ป่วยในหลังจำหน่าย

    2.1 รับแฟ้มจากหอผู้ป่วย

    2.2 ตรวจสอบความสมบรูณ์/แฟ้มค้างสรุป

    2.3 จำหน่ายแฟ้มในระบบ HIS

    2.4 ติดตามแฟ้มค้างสรุป

    3.บันทึกฐานข้อมูลเด็กแรกเกิด
    4.บันทึกแจ้งเกิด/แจ้งตาย
    5.ตรวจสอบหนี้สินแพทย์ลาออก

  2. 2. หน่วยรหัสทางการแพทย์

   1. 1.ให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ

    1.1 ผู้ป่วยใน

    1.2 ผู้ป่วยนอก

    2.Audit เวชระเบียน

    2.1 Internal Audit

    2.2 External Audit 3 กองทุน

    2.2.1 Coding Audit

    2.2.2 Billing Audit

    2.2.3 Quality Audit

    2.2.4 Medical Record Audit (MRA)

    2.3 อุทธรณ์ผลการตรวจสอบ External Audit

    3.บริการวิชาการและการเรียนการสอน
    4.ให้คำปรึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล ICD DRG โรคและหัตถการ ข้อมูลทางการเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    5.คณะกรรมการ Audit เวชระเบียนภายในและภายนอกคณะฯ

  3. 3. หน่วยเวชสถิติและข้อมูลกลาง

   1. 1. ข้อมูลสถิติของโรงพยาบาล

    1.1 รวบรวม จัดเก็บ รายงานข้อมูลสถิติของโรงพยาบาล

    1.2 รายงานข้อมูลสถิติสนับสนุนผู้บริหาร ระบบ MIS

    1.3 บริการข้อมูลสถิติแก่หน่วยงานภายในและภายนอกคณะแพทย์

    2.จัดเตรียมเอกสารเวชระเบียนเพื่อการตรวจสอบ กรณี External Audit, ผู้ป่วยในค่าใช้จ่ายสูง (ORS), ผู้ป่วยคดี และกรณีอื่น ๆ
    3.ทะเบียนผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม

    3.1 บันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน เพื่อส่งเบิกค่ารักษาพยาบาล

    3.2 ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

    4.ทะเบียนข้อมูลให้บริการห้องฉุกเฉิน
    5.บริการสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์ เช่น HN โรค หัตถการ เพื่อการเรียนการสอน วิจัย จัดทำคู่มือ การตัดสินใจ การบริหารจัดการ
    6.รวบรวมฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ทางการเงิน และบริการข้อมูลสำหรับงานบริหารจัดการด้านคุณภาพ รพ./ ภาควิชา (Data Center)
    7.ควบคุมเอกสาร/ข้อมูลเวชระเบียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน และควบคุมการเข้าใช้งานระบบเวชระเบียนของ User ประเภทต่าง ๆ
    8.พัฒนา/ดูแลเว็บไซด์งานเวชระเบียน
    9.ดูแลระบบ IT งานเวชระเบียน
    10.บริหารจัดการเอกสารเวชระเบียนสแกน

    10.1 รวบรวม สแกน และเก็บรักษาเอกสารเวชระเบียน

    10.2 บริการเวชระเบียนสแกนเพื่องานวิจัย/รักษาต่อ/การเรียนการสอน

    10.3 บริการเข้าถึงเวชระเบียนสแกนผ่านเว็บไซด์ (เครือข่ายภายใน)สำหรับงานวิจัย

  4. สำนักงานเวชระเบียน
   *จัดตั้งภายใน

   1. 1. สารบรรณ/ธุรการ
    2. เลขานุการ
    3. การเงินและบัญชี
    4. ด้านพัสดุ
    5. ด้านบุคคล