คู่มือ


ลำดับ เลขที่เอกสาร วัน/เดือน/ปี หัวข้อเรื่อง Download
1 640830003 30/08/2564 ICD-10-WHO_2016 final draft_Volume1 ICD-10-WHO_2016_final_draft_Volume1.pdf
2 640830001 30/08/2564 ICD-9-CM proc 2015 draft1 ICD-9-CM_proc _2015_draft1.pdf
3 640830002 30/08/2564 ICD-10-WHO 2016 final_draft_Volume3 ICD-10-WHO_2016_final_draft_Volume3.pdf
4 640830004 30/08/2564 TDrg50Vol1 TDrg50Vol1.pdf
5 640830005 30/08/2564 TDrg50Vol2 TDrg50Vol2.pdf
6 640830006 30/08/2564 TDRGVersion6.2V1 TDRGVersion6.2V1.pdf
7 640830007 30/08/2564 TDRGVersion6.2V2 TDRGVersion6.2V2.pdf
8 640902004 02/09/2564 คู่มือการใช้งาน โปรแกรมMedical Record Audit(MRA) งานเวชระเบียน MRA_manual.pdf
9 640902007 02/09/2564 คู่มือการบันทึกหนังสือรับรองการตาย(ปรับปรุงปี2017)Death certificate_2017 Death_certificate_2017.pdf
10 640902008 02/09/2564 คู่มือการสรุปสาเหตุการตายของแม่และเด็ก2559 Cause_of_death.pdf
11 640902009 02/09/2564 คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทําสถิติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๙ analysis_and_statistics_of_hospitals_2016.pdf
12 640902010 02/09/2564 คู่มือแนวทางการตรวจสอบ 3 กองทุน 2563 Guidelines_for_auditing_3_funds_2020.pdf
13 640902011 02/09/2564 คู่มือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปี2562(เล่มส้ม) Newspaper_documents_claiming_expenses_for_testing_services_in_2019.pdf
14 640902012 02/09/2564 คู่มือแนวทางระบุรหัสโรคสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Disease_Code_Guidelines_for_Rehabilitation_Physicians.pdf
15 640902013 02/09/2564 คู่มือบริหารกองทุน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563 Fund-Management-Fiscal-Year-2563.pdf
16 640902014 02/09/2564 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2564 National-Health-Security-Fund-Management-Manual64.pdf
17 640902015 02/09/2564 คู่มือมาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล Data-Collection-and-Recording-Standards.pdf
18 640902016 02/09/2564 คู่มือมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย พ.ศ. ๒๕๕๙ Patient-Information-Security-Management-Standard-2016.pdf
19 641116001 17/11/2564 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูล ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Version 2.4 ปีงบประมาณ 2564 dataset2564.pdf
20 641130001 29/11/2564 ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery:ODS) และการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery: MIS) ปี2565 ODS_MIS_feedback65.pdf
21 641209036 09/12/2564 คู่มือสาเหตุการตายและการรับรองสาเหตุการตาย manual-certify-cause-of-death.pdf