นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ


ลำดับ เลขที่เอกสาร วัน/เดือน/ปี หัวข้อเรื่อง Download
1 640902001 02/09/2564 64-แนวปฏิบัติการแจ้งเกิด Birth-notification practice.docx
2 640902002 02/09/2564 64-แนวปฏิบัติการติดต่อขอรับใบนำส่งผู้บาดเจ็บ Contacting-the-injured-person-transport_card.docx
3 640902003 02/09/2564 64-แนวปฏิบัติการแจ้งตาย notification of death.docx
4 640902005 02/09/2564 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเวชระเบียน manual_work.pdf
5 640902006 02/09/2564 ประกาศคณะแพทยศาสตร์เรื่องมาตรฐานนโยบายการบริหารเวชระเบียน announce.pdf
6 640907001 07/09/2564 แนวทางการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ MRA MRA_guidelines.pdf
7 650210050 16/08/2560 ขอบเขตการเข้าดูข้อมูลผู้ป่วยของผู้วิจัย Scope_of_access_to_data.pdf