นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ


ลำดับ เลขที่เอกสาร วัน/เดือน/ปี หัวข้อเรื่อง Download
1 640902002 02/09/2564 64-แนวปฏิบัติการติดต่อขอรับใบนำส่งผู้บาดเจ็บ Contacting-the-injured-person-transport_card.docx
2 640902003 02/09/2564 64-แนวปฏิบัติการแจ้งตาย notification of death.docx
3 640902005 02/09/2564 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเวชระเบียน manual_work.pdf
4 640902006 02/09/2564 ประกาศคณะแพทยศาสตร์เรื่องมาตรฐานนโยบายการบริหารเวชระเบียน announce.pdf
5 640907001 07/09/2564 แนวทางการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ MRA MRA_guidelines.pdf
6 650210050 16/08/2560 ขอบเขตการเข้าดูข้อมูลผู้ป่วยของผู้วิจัย Scope_of_access_to_data.pdf
7 651201001 11/11/2565 แนวทางการออกหนังสือรับรองการเกิด(ท.ร.1/1) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Birth Certifying Document) Birth Certifying Document.pdf
8 651012001 08/08/2565 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลเวชระเบียน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2565 65-Guidelines _for_Disclosure(PDPA).pdf