บุคลากร
งานเวชระเบียน


head_mrs

นางสาวชญานันทน์ นาคสมพงษ์

นักวิชาการเวชสถิติ ปฎิบัติการ

(หัวหน้างานเวชระเบียน)

หน่วยทะเบียนเวชระเบียน


head_mrs

นางสาวปิยะกุล ขุนละพัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยทะเบียนเวชระเบียน)


head_mrs

นางสาวพรธิดา สิทธิพันธุ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

(พนักงานคณะแพทย์)

head_mrs

นางสาวสุภาพ เพชรจำรัส

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

(พนักงานมหาวิทยาลัย)

head_mrs

นางสาวจิตรลดา วิเศษสินธุ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

(พนักงานมหาวิทยาลัย)


head_mrs

นางสาวไลลักษณ์ มณีนวล

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

(พนักงานคณะแพทย์)

head_mrs

นางสาวชยาภรณ์ รุ่งโรจน์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

(พนักงานคณะแพทย์)

head_mrs

นางสาวจิตรลดา จันทรัตน์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

(พนักงานคณะแพทย์)


head_mrs

นายสมพร ขุนฤทธิ์

พนักงานธุรการ ส1
(ลูกจ้างประจำ)

head_mrs

นางกรองกานท์ อินทกูล

พนักงานธุรการ ส2
(ลูกจ้างประจำ)

head_mrs

นางสาวจิราภา สรายุทธพิสัย

พนักงานธุรการ ส1
(พนักงานคณะแพทย์)


head_mrs

นางสาวนัฐลิมล กายพันธุ์

พนักงานธุรการ ส1
(พนักงานคณะแพทย์)

head_mrs

นางสาวปรียา ภาวิไล

พนักงานธุรกาาร ส1
(พนักงานคณะแพทย์)

head_mrs

นางสาวปาริชาติ แก้วประดับเพชร

พนักงานช่วยการพยาบาล ส1
(พนักงานคณะแพทย์)หน่วยรหัสทางการแพทย์


head_mrs

นายณัฐวุฒิ ทองพิมพ์

นักวิชาการเวชสถิติ ปฏิบัติการ
(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยรหัสทางการแพทย์)


head_mrs

นางสาวรัตติฟา จิช้อง

นักวิชาการเวชสถิติ ปฏิบัติการ
(พนักงานคณะแพทย์)

head_mrs

นางสรณีย์ หอศิริธรรม

นักวิชาการเวชสถิติ ปฏิบัติการ
(พนักงานคณะแพทย์)

head_mrs

นางสาวชณิดาภา จันทนะวรรณ

นักวิชาการเวชสถิติ ปฏิบัติการ
(พนักงานคณะแพทย์)


head_mrs

นายอุดร รอดทองอ่อน

นักวิชาการเวชสถิติ ปฏิบัติการ
(พนักงานคณะแพทย์)

head_mrs

นางวรรณ์ทิพย์ หนูเนียม

นักวิชาการเวชสถิติ ปฏิบัติการ
(พนักงานคณะแพทย์)

head_mrs

นางสาวภูริชญา มณีรัตน์

นักวิชาการเวชสถิติ ปฏิบัติการ
(พนักงานคณะแพทย์)


head_mrs

นางสาวพิชญ์รดา สุขเกษม

นักวิชาการเวชสถิติ ปฏิบัติการ
(พนักงานคณะแพทย์)

head_mrs

นางสาวนัจญวา เบ็ญสะอีด

นักวิชาการเวชสถิติ ปฏิบัติการ
(พนักงานคณะแพทย์)

head_mrs

นางสาวธีร์วรา สถิตย์ภูมิ

นักวิชาการเวชสถิติ ปฏิบัติการ
(พนักงานคณะแพทย์)


head_mrs

นางสาวฟาตีมะห์ แม

นักวิชาการเวชสถิติ ปฏิบัติการ
(พนักงานคณะแพทย์)

head_mrs

นางสาวเกษมณี มุกดา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
(พนักงานคณะแพทย์)

head_mrs

นางสาววิลาวัลย์ ประเสริฐทองสุก

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
(พนักงานคณะแพทย์)


head_mrs

นางสาวสุตาภัทร รอดทองอ่อน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
(พนักงานคณะแพทย์)


head_mrs

นางสาวชลธิชา ลัทธิธรรม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
(พนักงานคณะแพทย์)

head_mrs

นางสาวซัลมา เตาวโต

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
(พนักงานคณะแพทย์)


head_mrs

นางบุษยา ด่านเดชา

พยาบาล ชำนาญการพิเศษ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)หน่วยเวชสถิติและข้อมูลกลาง


head_mrs

นายวิศิษฎ์ พาหุกุล

นักวิชาการเวชสถิติ ชำนาญการ

(รักษาการหัวหน้าหน่วยเวชสถิติและข้อมูลกลาง)


head_mrs

นายณัฐภัทร จินดาดวง

นักวิชาการเวชสถิติ ปฏิบัติการ
(พนักงานคณะแพทย์)

head_mrs

นางสาววันเพ็ญ รัตนวรรธนะ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)

head_mrs

นางสาวหนึ่งฤทัย เย็นนิกร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
(พนักงานคณะแพทย์)


head_mrs

นายเรืองฤทธิ์ อวะภาค

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
(พนักงานคณะแพทย์)

head_mrs

นางสาวสกุลทิพย์ เลื่อนแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
(พนักงานคณะแพทย์)

head_mrs

นางสาวจิราภา อินทกูล

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
(พนักงานคณะแพทย์)


head_mrs

นายเวช จันทณะวรรณ

พนักงานธุรการ ส1
(ลูกจ้างประจำ)สำนักงานเวชระเบียน


head_mrs

นางนฤภัค ปรีดีนรากร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)

head_mrs

นางสาวกันต์ติชา แก้วมหากาฬ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
(พนักงานคณะแพทย์)

head_mrs

นายลือชาติ บัวดาน

พนักงานธุรการ ส1
(ลูกจ้างประจำ)