คณะแพทยศาสตร์

ปีงบประมาณ 2563 - 2567


วิสัยทัศน์


คณะแพทยศาสตร์เพื่อเพื่อนมนุษย์


(DEDICATED & EXCELLENT MEDICAL SCHOOL FOR MANKIND)


พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

2. ให้บริการด้านรักษาพยาบาลเป็นเลิศจนถึงระดับเหนือกว่าตติยภูมิด้วยจิตวิญญาณ โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์

3. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ บนพื้นฐานวัฒนธรรมการวิจัยและนวัตกรรม

4. ให้บริการวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมไทย และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล


งานเวชระเบียน

ปี 2564 - 2569


วิสัยทัศน์


"เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเวชระเบียน"


พันธกิจ

1. จัดทำทะเบียนประวัติด้านข้อมูลการรักษา และเก็บรักษาเล่มเวชระเบียนผู้ป่วยเพื่อการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพ

2. อำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาพยาบาล (Accessibility) ทั้งการบริการในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการบริการที่จุดอื่นๆ นอกโรงพยาบาล

3. การให้และเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ (Information) แก่บุคคล/หน่วยงานที่จำเป็น

4. ให้รหัส ICD ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์

5. วิเคราะห์ข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วย