วิสัยทัศน์

           มุ่งเน้นการบริการระบบเวชระเบียนที่มีคุณภาพ

     พันธกิจ

       - จัดทำทะเบียนประวัติด้านข้อมูลการรักษา และเก็บรักษาเล่มเวชระเบียนผู้ป่วยเพื่อการใช้งาน              

         ให้เกิดประสิทธิภาพ

       - อำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาพยาบาล (Accessibility) ทั้งการบริการใน

         โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

       - การให้และเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ (Information) แก่บุคคล/หน่วยงานที่จำเป็น

       - ให้รหัส ICD ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์

       - วิเคราะห์ข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วย