ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานภาพโครงการวิจัยกำลังดำเนินการของอาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวช
 

 

ผศ.นพ.จิตติ หาญประเสริฐพงษ์

No
Title
Principal Investigator
Grant
Status

1

การให้เลือดระหว่างและหลังการผ่าตัด Radical hysterectomy and pelvic Lymphadenectomy มีผลต่อการพยากรณ์ โรคมะเร็งปากมดลูกกระยะต้น อ.จิตติ หาญประเสริฐพงษ์ ทุนส่งเสริมฯ 10,000/เดือน (มีค.47-กพ.48)
เสร็จแล้ว เตรียมส่งตีพิมพ์
2
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง immunohistochemistry
(Survivin, MIB-1, P53) กับการพยากรณ์โรคของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ระยะ Ib ที่รักษาด้วยการผ่าตัดแบบ radical hysterectomy and pelvic lymphadenectomy (มีโครงการย่อย 3 โครงการ)
อ.จิตติ หาญประเสริฐพงษ์
อ.ชวบูลย์, อ.สายบัว, อ.อลัน
อ.วิรัช, อ.รักชาย, อ.สาธนา
ทุนวิจัยคณะ 135,820 บาท
ดำเนินการ
3
การแสดงออกของ Survivin, P53 และ Ki 67 ในชิ้นเนื้อปากมดลูกที่ปกติชิ้นเนื้อที่มีความผิดปกติภายในเยื่อบุ ระยะก่อนเป็นมะเร็ง และชิ้นเนื้อที่เป็นมะเร็งปากมดลูก อ.จิตติ หาญประเสริฐพงษ์
ยังไม่ขอ
ดำเนินการ
4
ภาวะเพศสัมพันธ์บกพร่องของสตรีที่เป็นโรคมะเร็งปากมดลูก ระยะแรกหลังได้รับการผ่าตัดแบบถอนรากถอนโคน (Sexual dysfunction in women with early stage cervical cancer after radical hysterectomy) ทำร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล พญ.ศิริวรรณ
พญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา
อ.จิตติ หาญประเสริฐพงษ์
ทุนจัดสรรภาค ตั้งจิตกมล 1,300 บาท เข้า EC.
5
โครงการวิจัยแบบ multicenter จำนวน 4 เรื่อง ทำร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์และ ม.เชียงใหม่
     
1) การใช้ขิงร่วมด้วยในการป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียน จากยาซีสพลาติน (Ginger as Adjuvant Antiemetic in Cisplatin-induced-emesis)
พญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา
นพ.จิตติ หาญประเสริฐพงษ์
พญ.ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล
พญ.สุวิชา จิตติถาวร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพ
มหานครและวชิรพยาบาล
สำนักการแพทย์
49,916 บาท
เข้า EC.
2) การใช้ขิงร่วมด้วยในการป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนหลัง 24 ชั่วโมง จากคาร์โบพลาติน(Ginger as Adjuvant Antiemetic in Delayed Phase of Nausea Vomitting from Carboplatin)
พญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา
พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ
นพ.จิตติ หาญประเสริฐพงษ์
พญ.ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล
นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์
นพ.วิรัช วุฒิภูมิ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพ
มหานครและวชิรพยาบาล
สำนักการแพทย์
37,000 บาท
เข้า EC.
3) ประสิทธิผลของขิงในการป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนหลัง 24 ชั่วโมง จากคาร์โบพลาติน (Antiemetic Effect of Ginger in Delayed Phase of Nausea Vomitting from Carboplatin)
พญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา
พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ
นพ.จิตติ หาญประเสริฐพงษ์
พญ.ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล
นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์
พญ.สุวิชา จิตติถาวร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพ
มหานครและวชิรพยาบาล
สำนักการแพทย์
54,200 บาท
เข้า EC.
4) การใช้ขิงร่วมด้วยในการป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนใน 24 ชั่วโมงแรก จากคาร์โบพลาติน (Ginger as Adjuvant Antiemetic in Acute Phase of Nausea Vomitting form Carboplatin)
พญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา
พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ
นพ.จิตติ หาญประเสริฐพงษ์
พญ.ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล
นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์
นพ.วิรัช วุฒิภูมิ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพ
มหานครและวชิรพยาบาล
สำนักการแพทย์
30,788 บาท
เข้า EC.
6
การให้เลือดระหว่างและหลังการผ่าตัด Radical hysterectomy
and pelvic Lymphadenectomy มีผลต่อการพยากรณ์
โรคมะเร็งปากมดลูกกระยะต้น : ทำเพิ่มเติมแบบ multicenter
อ.จิตติ หาญประเสริฐพงษ์
อ.กิตติภัต เจริญขวัญ
อ.ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล
อ.พิสมัย ยืนยาว
อ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา
อ.สงวนโชค ล้วนรัตนากร
อ.ชำนาญ เกียรติพีรกุล
ดร.อลัน กีเตอร์
ทุนวิจัยคณะ 10,000 บาท
เข้า EC.

 

 
 
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7445-1201-3 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7442-9617 e-mail aampha@medicine.psu.ac.th