ความรู้เกี่ยวกับ competency
    Competency คืออะไร

   Competency หรือเรียกว่าความสามารถเชิงสมรรถนะ หรือสมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะทั้งในด้านทักษะ ความรู้ และพฤติกรรม ของบุคคล ที่บุคคลแสดงออกในการปฏิบัติงาน ที่ทำให้การปฏิบัติงานนั้นประสบความสำเร็จ แบ่งออกเป็น
   Core Competency คือ คุณลักษณะที่ทุกคนในองค์การพึงมี กำหนดโดยการวิเคราะห์ค่านิยม วัฒนธรรมองค์การ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเสริมรับกับกลยุทธ์ขององค์การ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายของการดำเนินงาน
   Functional competency คือคุณลักษณะที่บุคคลพึงมีในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่หนึ่งๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จ แบ่งเป็น common Functional competency คือสมรรถนะในการปฏิบัติงานในกลุ่มงานหนึ่งๆ และ specific functional competency คือสมรรถนะในการปฏิบัติงานในตำแหน่งงานเฉพาะ
   ทำไมต้องกำหนดและประเมิน competency
ผู้เชี่ยวชาญพบว่า ความสามารถตามมาตรฐานตำแหน่งงานตามวุฒิการศึกษา หรือตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะทำให้บุคคลปฏิบัติงานได้ดี รวมทั้งอาจไม่ตอบสนองต่อภาวะการอยู่รอดขององค์กรในสถานการณ์การแข่งขันที่องค์กรต้องเผชิญ จึงต้องมีการกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จะทำให้ปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดี และตอบสนองต่อทิศทางที่องค์กรมุ่งหวัง

    วัตถุประสงค์และประโยชน์ในการกำหนดและประเมิน competency

   เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ตรงตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ (เป็นวัตถุประสงค์หลักของภาควิชาฯ)
เป็นเครื่องมือช่วยเชื่อมโยงกลยุทธ์สู่ขั้นตอนปฏิบัติ
มีเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลอย่างเป็นระบบ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจำแนกและคัดสรรบุคลากรที่ดีและเหมาะสม
เป็นเกณฑ์ในการวัดจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร

    การประเมิน competency

   คณะฯ และภาควิชาพยาธิวิทยากำหนดระดับความสามารถของ competency แต่ละหัวข้อเป็น 5 ระดับความสามารถ (proficiency level) บุคคลตำแหน่งต่างๆ จะมีระดับความสามารถในแต่ละหัวข้อไม่เท่ากันขึ้นกับตำแหน่งหน้าที่งาน ตัวอย่างเช่น พนักงานวิทยาศาสตร์ กำหนดให้มี competency เรื่องความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ระดับ 2 ดังนั้นในการประเมิน หากบุคคลผู้นั้นสามารถแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ competency ในระดับดังกล่าว ก็ต้องถือว่าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด การกำหนดระดับที่พึงประสงค์จะมีกำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนการประเมิน โดยกำหนดจากความคาดหวังของผู้บริหารองค์กร