ความรู้เกี่ยวกับ competency
Competency model ของภาควิชาฯ

Core competency
   * คณะแพทยศาสตร์

ก1. Accountability
(ความรับผิดชอบในหน้าที่)

ก2. Integrity
(ความซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้)

ก3. Quality Focus
(การมุ่งเน้นคุณภาพ)

ก4. Customer Focus
(การมุ่งเน้นผู้รับบริการ)

ก5. Continuous Learning
(การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง)

ก6. Teamwork
(การทำงานเป็นทีม)

ก7. Risk & Safety Awareness
(ความตระหนักด้านความ
เสี่ยงและความปลอดภัย)


   Core competency
 * ภาควิชาพยาธิวิทยา

ข1. การจัดการความรู้ (Knowledge management)
ข2. แรงจูงใจในตนเอง (Self motivation)
ข3. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
ข4. ความตระหนักในต้นทุน (Cost awareness)

Functional competency
   * กลุ่มนักวิทยาศาสตร์
นักเทคนิคการแพทย์
พนักงาน /
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์

ค1. ความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ (Clinical laboratory skill
)
ค2. การมุ่งเน้นด้านคุณภาพ
ทาง ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Laboratory quality focus)

ค3. Research Based Practice
ค4. ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT literacy)


   * กลุ่มงานสนับสนุน ธุรการ/พัสดุ

ง1. การติดต่อสื่อสาร (Communications)
ง2. จิตสำนึกการบริการ (Service-Minded)
ง3. ความสามารถด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศ (IT literacy)

ง4. ความรู้ในระเบียบ
ปฏิบัติราชการ

ง5. การรักษาความลับ (Confidential Awareness)


   * กลุ่มหัวหน้า

จ1. ภาวะผู้นำ (Leadership)
จ2. การพัฒนาและ
วางแผนองค์กร (Organization development & planning)

จ3. การตัดสินใจ (Decision making)
จ4. การประสานงาน (Co-ordination)
จ5. การมอบหมายงาน (Delegation)
จ6. การสอนแนะ (Coaching)

ตัวอย่างแบบประเมิน
กลับหน้าหลัก