รูปแสดงให้เห็นว่า แท่งโครโมโซมหนึ่งแท่งนั้น ประกอบด้วยสายดีเอ็นเอ (DNA)
มาขดตัวอัดกันแน่นเป็นแท่งขึ้นมา

         เนื่องจากโครโมโซมเกิดจากสายใยดีเอ็นเอที่ขดตัวอัดกันแน่นเป็นแท่งดังที่ได้กล่าวมาแล้ว หากส่วนที่เป็น ตัวกำหนดรหัสพันธุกรรมบนสายดีเอ็นเอมีความผิดปกติ เราจะไม่สามารถตรวจ ได้โดย ใช้ กล้อง จุลทรรศน์เหมือน ดัง การตรวจหาความผิดปกตของโครโมโซม เพราะความผิดปกติของสายใยดีเอ็นเอ นั้นมีขนาดเล็กมาก ไม่ สามารถมองเห็นได้จากกล้องจุลทรรศน์ ดังนั้น จำเป็นที่จะต้องใช้เทคนิคพิเศษทางอณูพันธุศาสตร์เป็นตัวตรวจเท่านั้น

         เมื่อเรานำโครโมโซมแต่ละแท่งมาขยายขนาดดูจะพบว่า แท่งโครโมโซมแต่ละแท่งนั้นเกิดจากสายใยดีเอ็นเอที่ขดตัวเบียดกันแน่นจนกลายเป็นแท่งนั่นเอง บางส่วน ของเส้นใยดีเอ็นเอมีหน้าที่เป็นตัวกำหนดรหัสพันธุกรรมเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายมนุษย์ กล่าวคือ ดีเอ็นเอก็คือส่วนประกอบ สำคัญ ของ โครโมโซมนั่นเอง

กลับหน้าแรก