โครโมโซมและดีเอ็นเอ
สารพันธุกรรมของมนุษย์
โครโมโซม คืออะไร โครโมโซม คืออะไร    ดีเอ็นเอ (DNA) คืออะไร เมื่อเรานำโครโมโซมแต่ละแท่ง มาขยายขนาดดูจะพบว่า แท่ง โครโมโซม แต่ละแท่งนั้น เกิดจาก สายใยดีเอ็นเอ ที่ ขด ตัวเบียดกันแน่น จนกลายเป็นแท่งนั่นเอง บาง ส่วนของเส้นใยดีเอ็นเอมีหน้าที่เป็นตัว กำหนด ระหัส พันธุกรรมเพื่อควบคุมการ เจริญ เติบโต และ พัฒนาการของ ร่าง กาย มนุษย์ กล่าวคือ ดีเอ็นเอ ก็คือส่วนประกอบ สำคัญ ของ โครโมโซมนั่นเอง อ่านต่อ...
ภาพ
โครโมโซม ผู้หญิงปกติ
Click

รู้จักกับ โครโมโซมที่พบ
ในผู้ป่วย กลุ่มอาการดาวน์

Click
หลักการส่งตรวจโครโมโซม
และดีเอ็นเอ

Click
หน่วยมนุษยพันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ (074)45-1584

หัวข้อความรู้ทางการแพทย์เพื่อประชาชน