ค่าปกติของสารเคมีใน

Serum  CSF  Lipid  Urine

ค่าปกติของสารเคมีในซีรั่ม

Test
Sex/Age
Value
Unit
Test
Sex /Age
Value
Unit
Glucose
70-110
mg%
Globulin 
M
2.2-3.4
g%
BUN
5-23
mg%
F
2.3-3.5
g%
Creatinine  
M
0.8-1.4
mg%
Amylase
28-100
U/L
F
0.6-1.1
mg%
Lipase
up to 60
U/L
Na
136-146
mmol/L
LDH(Total)
230-460
U/L
K
3.5-5.1
mmol/L
CPK(Total)  
M
24-195
U/L
Cl
98-106
mmol/L
F
24-170
U/L
TCO2
22-29
mmol/L
CK-MB
M
<4.94
ng/ml
Calcium
8.1-10.4
mg%
F
<2.88
ng/ml
Ionized Ca
4.6-5.3
mg%
Troponin T
<0.03
ng/ml
Phosphorus
Adult
2.7-4.5
mg%
ACP (Total)  
M
<4.7
U/L
 
Child
4.0-6.0
mg%
F
<3.7
U/L
Cholesterol
150-250
mg%
ACP (Prostatic)
M
0-1.6
U/L
Triglyceride  
M
40-160
mg%
GGT  
M
11-50
U/L
F
35-135
mg%
F
7-32
U/L
Uric acid  
M
3.4-7.0
mg%
5'-NT
2-17
U/L
F
2.4-5.7
mg%
Ammonia 
M
25-94
ug%
D.bilirubin
0.0-0.2
mg%
F
19-82
ug%
T.bilirubin
0.2-1.0
mg%
Aldolase  
M
4-12
U/L
SGOT
 
M
up to 37
U/L
F
1.5-7.9
U/L
F
up to 31
U/L
Serum Iron
9-27
umol/L
SGPT 
M
up to 40
U/L
TIBC
27-80.5
umol/L
F
up to 31
U/L
Transferrin  
M
23-43
umol/L
ALP    
Adult
39-117
U/L
F
21-46
umol/L
1-3months
263-877
U/L
Ceruloplasmin
16.6-34.2
mg%
4/12-10yrs
167-577
U/L
HbA1C
4.3-5.8
%
Teenage
197-1003
U/L
Ferritin
>50 yrs
30-300
ng/ml
T.Protein
6.7-8.3
g%
 
<50 yrs
10-160
ng/ml
Albumin 
M
4.1-5.3
g%
Osmolality
275-295
mOsm/Kg
F
3.9-5.1
g%
       


ค่าปกติใน CSF

Glucose 40 - 70 mg% Protein 15 - 45 mg%  


ค่าปกติของ Lipid

Age group

HDL-cholesterol
LDL – cholesterol
Male
Female
Male
Female
5 - 19 years
30-75 mg%
35-74 mg%
62-133 mg%
59-140 mg%
20-29 years
30-63 mg%
33-83 mg%
66-165 mg%
57-164 mg%
30-39 years
28-63 mg%
34-82 mg%
78-189 mg%
70-172 mg%
40-49 years
27-67 mg%
34-88 mg%
87-202 mg%
74-186 mg%
50-59 years
28-71 mg%
37-92 mg%
88-203 mg%
88-210 mg%
60->70 years
30-75 mg%
33-96 mg%
83-210 mg%
92-224 mg%


ค่าปกติของสารเคมีในปัสสาวะ

Test
Sex
Value
Unit
Test
Sex
Value
Unit
Creatinine 
M
1.0-2.0
g/day
Amylase  
Random
up to 460
U/L
F
0.6-1.5
g/day
24 hrs. urine
up to 900
U/L
Phosphorus
0.4-1.3
g/day
Sodium
40-220
mmol/day
Uric acid
250-750
mg/day
Potassium
25-125
mmol/day
Protein
50-80
mg/day
Chloride   
Infant
2-10
mmol/day
Microalbumin
Child
15-40
mmol/day
2nd morning Urine
up to 20
mg/gmCr
Adult
110-250
mmol/day
24 hrs urine
up to 30
mg/gmCr
5-HIAA
2-8
mg/day
Calcium
50-300
mg/day
17-OHCS
1.0-10
mg/day
Citrate  
20 yrs
150-810
mg/day
17-KS   
M
10-25
mg/day
40 yrs
292-952
 mg/day
F
5-15
mg/day
(จะเพิ่มขึ้น 7.11mg/day ต่อปี)
Child
up to 4
mg/day
VMA
    
1-5 yrs
10.4-23.6
ug/mgCr.
17-KGS    
M
5-23
mg/day
6-10 yrs
7.1-13.6
ug/mgCr.
F
3-15
mg/day
11-15 yrs
6.4-15.4
ug/mgCr.
Child (0-1yr)
<1
mg/day
16-30 yrs
4.6-10.7
ug/mgCr.
Child (1-10yrs)
2.3-3.8
31-60 yrs
3.8-11.7
ug/mgCr.
Osmolarity  
Random
50-1400
mOsm/kg
BUN
12-20
g/day
24 hrs.
300-900
mOsm/kg