ติดต่อ 1140-1144
Email: person@medicine.psu.ac.th

งานการเจ้าหน้าที่
ตึกบริหารคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 4
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์