วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561
 

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       
  หน้าแรก  
  สายตรงรองคณบดี
ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
 
  เกี่ยวกับหน่วยการศึกษา
หลังปริญญา
 
  คณะกรรมการบริหาร / บุคลากร  
  คณะกรรมการฝึกอบรม
หลังปริญญา
 
  หลักสูตรการฝึกอบรม  
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
  ข้อมูลพื้นฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 
  ข้อมูลสารสนเทศ  
  งานวิจัยนักศึกษา  
  ทุนการฝึกอบรม  
  ทุนบัณฑิตศึกษา
คณะแพทยศาสตร์
 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
  ภาพกิจกรรม  
  เว็บบอร์ดถาม – ตอบ  
  ติดต่อหน่วยงาน  
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       
  E-Learning  
  Minor Thesis  
  ระเบียบระดับบัณฑิตศึกษา  
  ปฏิทินการศึกษา/แผนการศึกษา  
  อาจารย์ที่ปรึกษา  
  รายชื่อนักศึกษา  
  รายงานผลการดำเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5)
 
  การใช้งาน Google Classroom  
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       
  ระบบสารสนเทศแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน  
  ระเบียบ/ประกาศแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน  
  สวัสดิการและระเบียบการลา  
  คู่มือแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน  
  ทำเนียบแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน  
  ทำเนียบแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน
ผู้ที่ได้รับ รางวัลแบบอย่างด้านจริยธรรม
 
  ตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  
  แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านที่พึงประสงค์  
  แผนการพัฒนาแพทย์ใช้ทุนและ
แพทย์ประจำบ้านของภาควิชา
 
       >> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       
  Download โปรแกรมและคู่มือการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (CME)   
  คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก : ฉบับสหวิชาชีพ Ver.ไทย  
  ปฏิทินประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมหลังปริญญา ปี พ.ศ. 2561  
  ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
     


>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       
  รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด  ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
     

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
     
  8 มี.ค. 61 : เรียน Basic Medical Sciences เรื่อง Common hematologic problem  
  15 มี.ค. 61 : เรียน Basic Medical Sciences เรื่อง Mechanical Ventilation  
  22 มี.ค. 61 : เรียน Basic Medical Sciences เรื่อง A Novel approach to acute  
     

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  บัณฑิตวิทยาลัย  
  คณะแพทยศาสตร์  
  แพทยศาสตรศึกษา  
  หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
  แพทยสภา  
  แพทยสมาคม  
  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย  
  กองทะเบียนและประเมินผล  
  ระบบการส่งระดับขั้นผลการเรียน  
  ระบบขอสำเร็จการศึกษา  
  ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)  
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       
   
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       
   
 
       หน่วยการศึกษาหลังปริญญาและภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0 – 7445 – 1542 โทรสาร : 0 – 7442 – 9893