วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566
 

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       
  หน้าแรก  
  สายตรงรองคณบดี
ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
 
  เกี่ยวกับหน่วยการศึกษา
หลังปริญญา
 
  คณะกรรมการบริหาร / บุคลากร  
  คณะกรรมการฝึกอบรม
หลังปริญญา
 
  หลักสูตรการฝึกอบรม  
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
  ข้อมูลพื้นฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 
  อาจารย์ประจำหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
 
  ข้อมูลสารสนเทศ  
  งานวิจัยนักศึกษา  
  ทุนการฝึกอบรม  
  ทุนบัณฑิตศึกษา
คณะแพทยศาสตร์
 
  การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
  ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้ง  
  วิดีโอประชาสัมพันธ์แพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจำบ้าน
 
  ภาพกิจกรรม  
  เว็บบอร์ดถาม – ตอบ  
  ติดต่อหน่วยงาน  
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       
  E-Learning  
  Minor Thesis  
  ระเบียบระดับบัณฑิตศึกษา  
  ปฏิทินการศึกษา/แผนการศึกษา  
  อาจารย์ที่ปรึกษา  
  รายชื่อนักศึกษา  
  รายงานผลการดำเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5)
 
  การใช้งาน Google Classroom  
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       
  แนวปฏิบัติการฝึกอบรมวิชาเลือก
ของแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน
และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
 
  ระบบสารสนเทศแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน  
  ระเบียบ/ประกาศแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน  
  สวัสดิการและระเบียบการลา  
  โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ-แพทยสภา  
  คู่มือแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน  
  ทำเนียบแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน  
  ทำเนียบแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน
ผู้ที่ได้รับ รางวัลแบบอย่างด้านจริยธรรม
 
  ตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  
  ระบบให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตสำหรับแพทย์  
  แนวปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันฯ
สำหรับผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร 2 สัปดาห์ขึ้นไป
 
  แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านที่พึงประสงค์  
  แนวปฏิบัติการบันทึกภาพ/เสียง
ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 
  คำสั่งแต่งตั้งทีมที่ปรึกษาปัญหา  
  ขั้นตอนการลา  
  แผนการพัฒนาแพทย์ใช้ทุนและ
แพทย์ประจำบ้านของภาควิชา
 
       >> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       
    ไม่มีข่าว ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์  
     


>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       
    ไม่มีข่าว ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน  
     

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
     
     

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  บัณฑิตวิทยาลัย  
  คณะแพทยศาสตร์  
  แพทยศาสตรศึกษา  
  หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
  แพทยสภา  
  แพทยสมาคม  
  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย  
  กองทะเบียนและประเมินผล  
  ระบบการส่งระดับขั้นผลการเรียน  
  ระบบขอสำเร็จการศึกษา  
  ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)  
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       
   
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       
   
 
 
       หน่วยการศึกษาหลังปริญญาและภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0 – 7445 – 1542 โทรสาร : 0 – 7442 – 9893