วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
 

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       
  หน้าแรก  
  สายตรงรองคณบดี
ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
 
  เกี่ยวกับหน่วยการศึกษา
หลังปริญญา
 
  คณะกรรมการบริหาร / บุคลากร  
  คณะกรรมการฝึกอบรม
หลังปริญญา
 
  หลักสูตรการฝึกอบรม  
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
  ข้อมูลพื้นฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 
  อาจารย์ประจำหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
 
  ข้อมูลสารสนเทศ  
  งานวิจัยนักศึกษา  
  ทุนการฝึกอบรม  
  ทุนบัณฑิตศึกษา
คณะแพทยศาสตร์
 
  การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
  ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้ง  
  วิดีโอประชาสัมพันธ์แพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจำบ้าน
 
  ภาพกิจกรรม  
  เว็บบอร์ดถาม – ตอบ  
  ติดต่อหน่วยงาน  
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       
  E-Learning  
  Minor Thesis  
  ระเบียบระดับบัณฑิตศึกษา  
  ปฏิทินการศึกษา/แผนการศึกษา  
  อาจารย์ที่ปรึกษา  
  รายชื่อนักศึกษา  
  รายงานผลการดำเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5)
 
  การใช้งาน Google Classroom  
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       
  ระบบสารสนเทศแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน  
  ระเบียบ/ประกาศแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน  
  สวัสดิการและระเบียบการลา  
  โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ-แพทยสภา  
  คู่มือแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน  
  ทำเนียบแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน  
  ทำเนียบแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน
ผู้ที่ได้รับ รางวัลแบบอย่างด้านจริยธรรม
 
  ตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  
  แนวปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันฯ
สำหรับผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร 2 สัปดาห์ขึ้นไป
 
  แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านที่พึงประสงค์  
  แนวปฏิบัติการบันทึกภาพ/เสียง
ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 
  คำสั่งแต่งตั้งทีมที่ปรึกษาปัญหา  
  ขั้นตอนการลา  
  แผนการพัฒนาแพทย์ใช้ทุนและ
แพทย์ประจำบ้านของภาควิชา
 
       

เกี่ยวกับหน่วยการศึกษาหลังปริญญา            หน่วยการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น
หน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางและบริหารจัดการ
หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง เป็นหลักสูตรที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมแพทย์ เฉพาะทางให้เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ
โดยใช้เวลาในการฝึกอบรมสาขาละ 3 – 4 ปี มีหน้าที่รับผิดชอบ ขออนุมัติเปิด
หลักสูตรฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน การฝึกอบรม การประชุม
สัมมนา การไปฝึกอบรม ปฐมนิเทศ การลาออก ให้ข้อมูลและให้คำแนะนำ ปรึกษา ควบคุมและ
ตรวจสอบศักยภาพการฝึกอบรม เป็นต้น โดยได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรม สาขาแรกคือ
สาขากุมารเวชศาสตร์ เมื่อปีการศึกษา 2528 ขณะนี้คณะเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางสาขาและอนุสาขารวมทั้งสิ้น 53 สาขาดังนี้คือ
 
     
     
 
ลำดับที่ สาขา/อนุสาขา
   
1 จิตเวชศาสตร์
2 พยาธิวิทยากายวิภาค
3 พยาธิวิทยาคลินิก
4 รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
5 เวชศาสตร์ครอบครัว
6 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
7 อายุรศาสตร์โรคเลือด
8 โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
9 กุมารเวชศาสตร์
10 กุมารศัลยศาสตร์
11 จักษุวิทยา
12 ประสาทวิทยา
13 ประสาทศัลยศาสตร์
14 รังสีวิทยาวินิจฉัย
15 วิสัญญีวิทยา
16 เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร์)
17 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
18 ศัลยศาสตร์
19 ศัลยศาสตร์ทรวงอก
20 ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
21 ออร์โธปิดิกส์
22 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
23 โสต ศอ นาสิกวิทยา
24 อายุรศาสตร์
25 กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
26 กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
27 กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
28 กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
29 มะเร็งวิทยานรีเวช
30 รังสีร่วมรักษาของลำตัว
31 วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก
32 เวชบำบัดวิกฤต
33 เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
34 เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
35 อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม
36 อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
37 อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
38 อายุรศาสตร์โรคไต
39 อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
40 อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ
41 อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
42 จักษุวิทยาตาเด็กและตาเข
43 จอประสาทตาและวุ้นตา
44 จักษุวิทยาโรคต้อหิน
45 ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
46 รังสีวิทยากระดูกและข้อ
47 ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
48 เวชศาสตร์การกีฬา
49 การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์
50 โรคจมูกและภูมิแพ้
51 อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
52 กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ
53 วิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก
   
   
 
     
     
                  นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยอยู่
ภายใต้ การดูแลรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ประสานงาน กับทางภาควิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เปิดสอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ปรับปรุงหลักสูตร ดำเนินการส่งระดับขั้น ลงทะเบียนเรียน จัดปฏิทินการศึกษา การจัดทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เป็นต้น
 
     
     
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่รับผิดชอบมี 11 หลักสูตรดังนี้คือ  
     
  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
     
            1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิสัญญีพยาบาล  
     
  ระดับปริญญาโท  
     
            1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา
          2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยอนามัยและความปลอดภัย
          3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
          4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
          5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
     
  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
     
            1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
     
  ระดับปริญญาเอก  
     
            1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา
          2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
          3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
          4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
     

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
     
     

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  บัณฑิตวิทยาลัย  
  คณะแพทยศาสตร์  
  แพทยศาสตรศึกษา  
  หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
  แพทยสภา  
  แพทยสมาคม  
  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย  
  กองทะเบียนและประเมินผล  
  ระบบการส่งระดับขั้นผลการเรียน  
  ระบบขอสำเร็จการศึกษา  
  ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)  
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       
   
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       
   
 
       หน่วยการศึกษาหลังปริญญาและภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0 – 7445 – 1542 โทรสาร : 0 – 7442 – 9893