วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
 

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       
  หน้าแรก  
  สายตรงรองคณบดี
ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
 
  เกี่ยวกับหน่วยการศึกษา
หลังปริญญา
 
  คณะกรรมการบริหาร / บุคลากร  
  คณะกรรมการฝึกอบรม
หลังปริญญา
 
  หลักสูตรการฝึกอบรม  
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
  ข้อมูลพื้นฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 
  อาจารย์ประจำหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
 
  ข้อมูลสารสนเทศ  
  งานวิจัยนักศึกษา  
  ทุนการฝึกอบรม  
  ทุนบัณฑิตศึกษา
คณะแพทยศาสตร์
 
  การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
  ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้ง  
  วิดีโอประชาสัมพันธ์แพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจำบ้าน
 
  ภาพกิจกรรม  
  เว็บบอร์ดถาม – ตอบ  
  ติดต่อหน่วยงาน  
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       
  E-Learning  
  Minor Thesis  
  ระเบียบระดับบัณฑิตศึกษา  
  ปฏิทินการศึกษา/แผนการศึกษา  
  อาจารย์ที่ปรึกษา  
  รายชื่อนักศึกษา  
  รายงานผลการดำเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5)
 
  การใช้งาน Google Classroom  
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       
  ระบบสารสนเทศแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน  
  ระเบียบ/ประกาศแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน  
  สวัสดิการและระเบียบการลา  
  โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ-แพทยสภา  
  คู่มือแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน  
  ทำเนียบแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน  
  ทำเนียบแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน
ผู้ที่ได้รับ รางวัลแบบอย่างด้านจริยธรรม
 
  ตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  
  แนวปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันฯ
สำหรับผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร 2 สัปดาห์ขึ้นไป
 
  แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านที่พึงประสงค์  
  แนวปฏิบัติการบันทึกภาพ/เสียง
ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 
  คำสั่งแต่งตั้งทีมที่ปรึกษาปัญหา  
  ขั้นตอนการลา  
  แผนการพัฒนาแพทย์ใช้ทุนและ
แพทย์ประจำบ้านของภาควิชา
 
       

คณะกรรมการฝึกอบรมหลังปริญญา  ประธานคณะกรรมการ
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
E-mail : tsupapor@medicine.psu.ac.th
  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิราภรณ์ อัจฉริยะเสถียร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
E-mail : aviraporn@gmail.com
  กรรมการภาควิชากุมารเวชศาสตร์
แพทย์หญิงอรุณวรรณ ทองขาว
E-mail : maru112_au@hotmail.com
  กรรมการภาควิชาจักษุวิทยา
นายแพทย์นิพัฒน์ เอื้ออารี
E-mail : tantana48@hotmail.com
  กรรมการภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจตุรพร แสงกูล
E-mail : jaturaporn.s@psu.ac.th
  กรรมการภาควิชาพยาธิวิทยา
นายแพทย์อนุชิต บูรณถาวรสม
E-mail : anuchit.bu@psu.ac.th
  กรรมการภาควิชาพยาธิวิทยา
นายแพทย์คเณศ กาญจนประดิษฐ์
E-mail : kankanet99@hotmail.com
  กรรมการภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรรัตน์ กาญจนวนิชกุล
E-mail : oraratx@yahoo.com
  กรรมการภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
นายแพทย์นฤชา โกมลสุรเดช
E-mail : okluck@gmail.com
  กรรมการภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
แพทย์หญิงธัญญา ลิ่มอภิชาต
E-mail : prasit0552002@yahoo.com
  กรรมการภาควิชารังสีวิทยา
แพทย์หญิงภัททิรา บุญศรี
E-mail : yammyhorse@gmail.com
  กรรมการภาควิชาศัลยศาสตร์
แพทย์หญิงศรีลา สำเภา
E-mail : ssamphao@yahoo.com
  กรรมการภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ
นายแพทย์วีระ ชัยยะมงคล
E-mail : weera_c@yahoo.com
  กรรมการภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นายแพทย์สุทธิพงษ์ ทิพชาติโยธิน
E-mail : tsuttipo@medicine.psu.ac.th
  กรรมการภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรันญา วัฒนกำธรกุล
E-mail : saranya.w@psu.ac.th
  กรรมการภาควิชาอายุรศาสตร์
แพทย์หญิงดวงกมล เอี่ยวเรื่องสุรัติ
E-mail : pduangka@medicine.psu.ac.th
  ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจันทร์รัตน์ ขอพุทธพรชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : kjantaru@medicine.psu.ac.th
  ผู้ช่วยเลขานุการ
นางนฤมล สหบดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : knarumol@medicine.psu.ac.th>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
     
     

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  บัณฑิตวิทยาลัย  
  คณะแพทยศาสตร์  
  แพทยศาสตรศึกษา  
  หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
  แพทยสภา  
  แพทยสมาคม  
  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย  
  กองทะเบียนและประเมินผล  
  ระบบการส่งระดับขั้นผลการเรียน  
  ระบบขอสำเร็จการศึกษา  
  ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)  
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       
   
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       
   
 
       หน่วยการศึกษาหลังปริญญาและภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0 – 7445 – 1542 โทรสาร : 0 – 7442 – 9893