ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ :
ใบลาหยุดเรียนรายวิชาส่วนกลาง
รายละเอียด :
แพทย์ท่านใดประสงค์จะลา ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย

และขอให้แนบสำเนาการอนุมัติจากหัวหน้าภาคมาด้วย
วันที่เริ่ม:
11-09-2019
สิ้นสุดวันที่ :
31-03-2020
ผู้เพิ่ม :
45759 -
เพิ่ม :
2019-09-11 14:55:45
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
ไฟล์แนบ :
ใบลา - NEWS_20190911_145627.pdf  
   


หน่วยการศึกษาหลังปริญญาและภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0 – 7445 – 1542 โทรสาร : 0 – 7442 – 9893